GRI och EPRA

Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standarder, nivå Core.

Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2017. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2017. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Redovisningen har översiktligt granskats av Deloitte.

Castellum rapporterar för bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR.
Castellums hållbarhetsredovisning och indikatorer enligt EPRA och hållbarhetsbilaga för 2017 har översiktliga granskats av Deloitte AB i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. Revisorns rapport kan läsas på sidan 145 i Årsredovisning 2017.

Generella standardindikatorer

G102-56RI-referens Sida/Hänvisning
Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn 132  (PDF-dokument, 51 kB)
102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster  2, 11-13  (PDF-dokument, 215 kB)
102-3 Organisationens huvudkontor 132 not 1  (PDF-dokument, 51 kB)
102-4 Verksamhetsländer 135 not 2  (PDF-dokument, 53 kB)
102-5 Ägarstruktur och bolagsform 60, 132  (PDF-dokument, 283 kB)
102-6 Marknader 32-33  (PDF-dokument, 1.2 MB)
102-7 Organisationens storlek 2, 4, 76, 81  (PDF-dokument, 457 kB)
102-8 Personalstyrka 72, 76-77  (PDF-dokument, 77 kB)
102-9 Leverantörskedja 44, 70  (PDF-dokument, 75 kB)
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörkedja 70, 195  (PDF-dokument, 92 kB)
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 6, 64, 66  (PDF-dokument, 543 kB)
102-12 Externa initiativ 64, 66-67  (PDF-dokument, 928 kB)
102-13 Medlemskap 44, 64-65  (PDF-dokument, 239 kB)
Strategi och analys
102-14 Uttalande från högsta beslutsfattare 6-7  (PDF-dokument, 115 kB)
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande 66, 72  (PDF-dokument, 459 kB)
Styrning
102-18 Styrningsstruktur 105-110, 116-118  (PDF-dokument, 204 kB)
102-22 Sammansättning av styrelse 107-110, 112-113  (PDF-dokument, 310 kB)
102-24 Tillsättning av styrelse 106-107  (PDF-dokument, 85 kB)
102-25 Hantering av intressekonflikter 106  (PDF-dokument, 42 kB)
Intressentengagemang
102-40 Intressentgrupper 201  (PDF-dokument, 57 kB)
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 77  (PDF-dokument, 46 kB)
102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper 201  (PDF-dokument, 57 kB)
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 201  (PDF-dokument, 57 kB)
102-44 Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa 201-202  (PDF-dokument, 65 kB)
Redovisningsprofil
102-45 Enheter som ingår i rapporteringen 146 [Not 24] (PDF-dokument, 46 kB)
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll 64, 66-67, 195  (PDF-dokument, 954 kB)
102-47 Identifierade väsentliga områden 66-67, 201  (PDF-dokument, 871 kB)
102-48 Reviderad information 195  (PDF-dokument, 60 kB)
102-49 Väsentliga förändringar 195  (PDF-dokument, 60 kB)
102-50 Redovisningsperiod 202  (PDF-dokument, 37 kB)
102-51 Datum för senaste redovisning 2018-02-01
102-52 Redovisningscykel 205.pdf (PDF-dokument, 43 kB)
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll Omslag bak. (PDF-dokument, 120 kB))
102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI standarder 205.pdf (PDF-dokument, 43 kB)
102-55 GRI-index 205-206  (PDF-dokument, 50 kB)
102-56 Externt bestyrkande 155  (PDF-dokument, 52 kB)

Specifika standardindikatorer

GRI-referens Sida/Hänvisning
GRI 201: Ekonomisk utveckling
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 31, 90-91, 138  (PDF-dokument, 91 kB)
201-1 Skapat och distribuerat ekonomiskt värde 27, 203  (PDF-dokument, 66 kB)
201-3 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden 133, 139 [not 11] (PDF-dokument, 50 kB)
GRI 205: Antikorruption
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-67, 72, 118  (PDF-dokument, 882 kB)
205-3 Antal fall av korruption* 72  (PDF-dokument, 45 kB)
GRI 302: Energi
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-69  (PDF-dokument, 928 kB)
302-1 Organisationens energiförbrukning 68-69, 196-197, 203  (PDF-dokument, 151 kB)
CRE1 Energiintensitet i byggnader 68-69, 196-197, 203  (PDF-dokument, 151 kB)
GRI 303: Vatten
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-69  (PDF-dokument, 928 kB)
303-1 Vattenanvändning per källa 68–69, 196–197  (PDF-dokument, 142 kB)
CRE 2 Vattenintensitet i byggnader 68–69, 196–197  (PDF-dokument, 142 kB)
GRI 305: Utsläpp
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-69  (PDF-dokument, 928 kB)
305-1 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) 68–69, 196–197, 203-204  (PDF-dokument, 154 kB)
305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) 68–69, 196–197, 203-204  (PDF-dokument, 154 kB)
305-3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) 68–69, 196–197, 203-204  (PDF-dokument, 154 kB)
CRE3 Växthusgasutsläppsintensitet i byggnader 68–69, 196–197  (PDF-dokument, 142 kB)
GRI 306: Avfall
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-69  (PDF-dokument, 928 kB)
306-2 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod* 69, 198-199  (PDF-dokument, 102 kB)
GRI 307: Efterlevnad miljö
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 40, 66–69  (PDF-dokument, 1 MB)
307-1 Brott mot miljölagstiftning 40  (PDF-dokument, 138 kB)
GRI 308: Utvärdering av leverantörer avseende miljö
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-67, 70  (PDF-dokument, 877 kB)
308-1 Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier* 70, 203  (PDF-dokument, 76 kB)
GRI 401: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66–67, 75–77  (PDF-dokument, 933 kB)
 401-1 Personalomsättning 77  (PDF-dokument, 46 kB)
GRI 403: Hälsa och säkerhet
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-67, 71, 76  (PDF-dokument, 87 kB)
403-2 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 76-77, 199  (PDF-dokument, 77 kB)
GRI 404: Utbildning
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66–67, 75–77  (PDF-dokument, 933 kB)
404-1 Träning och kompetensutveckling* 77, 203  (PDF-dokument, 58 kB)
404-3 Utvecklingssamtal* 77, 203  (PDF-dokument, 58 kB)
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66–67, 75–77  (PDF-dokument, 933 kB)
405-1 Sammansättning av företaget 76, 202  (PDF-dokument, 54 kB)
405-2 Löneskillnad mellan könen 77  (PDF-dokument, 46 kB)
GRI 413: Lokala samhällen
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66–67, 72–73  (PDF-dokument, 941 kB)
413-1 Bolagets påverkan på samhällen där verksamhet bedrivs 44, 73 (PDF-dokument, 72 kB)
GRI 414: Utvärdering av leverantörer avseende samhälle
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-67, 70-72 (PDF-dokument, 918 kB)
414-2 Negativ social påverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder* 70, 203  (PDF-dokument, 76 kB)
GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 40, 66-67  (PDF-dokument, 951 kB)
416-1 Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter 40  (PDF-dokument, 138 kB)
416-2 Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa
och säkerhet
202  (PDF-dokument, 37 kB)
CRE: Produktansvar
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning  40, 44, 66-67, 70  (PDF-dokument, 990 kB)
CRE8 Hållbarhetscertifieringar för ny-, om- och tillbyggnation 27, 40, 70, 198-199  (PDF-dokument, 214 kB)

Förklaring
HD = Hållbarhetsdata 2017 inklusive EPRA och GRI-bilaga
* Indikatorn redovisas ej fullt ut