Intressentdialog och fokusområden

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Castellums viktigaste frågor ur interssentgruppsperspektiv

Castellum genomför kontinuerligt dialoger med kunder,
leverantörer, edarbetare, koncernledning och styrelse som visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum.

Utöver denna intressentdialog har Castellum en löpande diskussion angående hållbarhetsrelaterade frågor vid styrelsemöten, träffar med aktieägare och i den dagliga kontakten med kunder, anställda och leverantörer.

Resultatet av den genomförda intressentdialogen i kombination med bolagets väsentlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på följande områden;

  • Planeten
  • Framtidssäkring
  • Välbefinnande
  • Uppförande

Väsentlighetsanalys

Resultatet av den genomförda intressentdialogen i kombination
med bolagets väsentlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på följande områden. Dessa finns även samlade i Castellums agenda för den hållbara staden.

Planeten

Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är ambitiöst och pågår i hela verksamheten

Framtidssäkring

För Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer

Välbefinnande

Castellum arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen

Uppförande

Uppförandekoden, som gäller för Castellums samtliga medarbetare baseras på våra värderingar