Målsætninger

Castellum har flest miljøcertificerede ejendomme i Sverige og vi har mindsket vores energiforbrug med næsten en tredjedel på ti år. Men vi stræber løbende efter at blive endnu bedre.

Nya målsättningar från 2017

Planeten 2017
Hvordan reducerer vi ansvarligt og effektivt ressourceanvendelsen og CO2-udledningen, som skaber den globale opvarmning?

Netto-nul CO2-udledning og 100% ikke-fossil energi før 2030.

95% fossilfri energi og 78% reduceret CO2-udledning sammenlignet med 2007.

15% energibesparelse pr. m2 i 2025 sammenlignet med indeksår 2015 og en energieffektivisering på mindst 1,5% pr. år i like for like-portefølje.

- 6% besparelse i sammenlignelig (like for like-) portefølje og - 3% besparelse sammenlignet med 2015.

1% vandbesparelse pr. år i sammenlignelig (like for like-) portefølje.

- 4% sammenlignet med 2016.

100% af alle køretøjer skal være fossiluafhængige i 2020.

34%
Fremtidssikring
Hvordan udvikler vi en bæredygtig ejendomsportefølje i en verden præget af forandring?

50% af ejendomsporteføljen skal være miljøcertificeret i 2025.

29%

Alle nyproducerede bygninger og store ombygninger skal miljøcertificeres. Miljöbyggnad Guld gælder ved ny- og ombygning af kontor- og butikslokaler. En lavere karakter kan kun godkendes, når der forelægger særlige årsager til, at Guld ikke er muligt.

Opfyldt

100% af alle lejligheder, som ejes i mere end et år, skal gennemgå en miljøopgørelse, og lejlighederne skal opdateres mindst hvert 10. år.

82%

Økosystemydelser skal vurderes i forbindelse med nyproduktion og større projekter, og mindst et tilsvarende omfang økosystemydelser eller mere skal genskabes på stedet.

Værktøjer lanceres i 2018.
Trivsel
Hvordan fremmer vi sundhed, trivsel og produktivitetsforøgelse?

Castellum vil på langt sigt skabe en lige kønsfordeling i ledende stillinger og inden for samtlige faggrupper, og det betyder, at mænd og kvinder i 2025 skal være repræsenterede inden for spændet 40-60%.

Der er foretaget en kortlægning af ligestillingen i samtlige fagkategorier i løbet af året, og rapportering vil ske i 2018.

Andelen af medarbejdere med udenlandsk baggrund skal udvides for på langt sigt at afspejle samfundets faktiske sammensætning.

Der er igangsat en kortlæggende undersøgelse, som skal integreres i rekrutteringsproces.

Vi skal i Castellum stræbe efter at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø præget af trivsel, hvor korttidssygefraværet ikke må overstige 2%, og langtidssygefraværet ikke må overstige 3%.

1,2% korttidssygefravær og
0,8% langtidssygefravær.
Adfærd
Hvordan driver vi vores virksomhed på ansvarlig vis i forhold til samfund og interessenter?

4% af alle medarbejdere på årsbasis skal være lærlinge.

57 unge havde praktikophold eller ferieansættelse i Castellum i 2017. Heraf var 14 lærlinge, hvilket svarer til ca. 4% af Castellums medarbejdere.

Incitamentsordninger skal tilbydes entreprenører i større projekter, når de skaber arbejdspladser til unge eller langtidsarbejdsløse.

Opfyldt.

Alle Castellums medarbejdere skal uddannes i og følge Castellums adfærdskodeks.

Alle medarbejdere og bestyrelsen har i efteråret gennemgået en webbaseret uddannelse i bæredygtighed og adfærdskodeks.

Hjælp os med at gøre det rigtige
Castellum bestræber sig på at fastholde et åbent forretningsmiljø og en høj forretningsetik. Vi værner i vores forretning om sikkerheden og respekten for de mange mennesker, som påvirkes af vores virksomhed. Vi arbejder for løbende at nedsætte vores miljøpåvirkning.
Du spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

Historiske målsætninger og resultater
Effektiv anvendelse af ressourcer Resultat 2016
Energiforbrug pr. kvadratmeter skal være 50 % lavere end branchegennemsnittet år 2017 43%
2017 skal energiforbruget reduceres med 30 % i forhold til energiforbruget i 2007, hvilket indebærer en energieffektivisering på mindst 3 % per år 26%
2017 skal kuldioxidudslippet reduceres med 70 % i forhold til kuldioxidudslippet per kvadratmeter i 2007, hvilket indebærer en reduktion på 6% per år i 2017. (Ny fra jan. 2016) 71 % besparelse per kvm 2016 jmf med 2007
90 % af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi inden 2020 96%
2017 skal vandforbruget per kvadratmeter reduceres med 5 % i forhold til vandforbruget i 2013 +11 % (-2% i Like-for-Like portföljen) 2016 jmf med 2007 
Alle køretøjer skal være uafhængige af fossile brændstoffer i år 2020 32%
Bæredygtig ejendomsportefølje Utfall 2016
Alt nybyggeri og store ombygninger skal miljøklassificeres. Hvis disse projekter indeholder kontor- og butikslokaler skal de miljøklassificeres ifølge mindst Miljöbyggnad Silver (Danmark Breeam), med mulighed for at opnå Guld skal altid undersøges og overvejes Opfyldt
30 % af ejendomsporteføljen skal være miljøklassificeret i 2017 24 % + 11 % igangværende projekter 2016
Samtlige ejendomme som har været ejet mere end et år skal være miljøklassificeret 89 %
Bæredygtigt samarbejde Utfall 2016
Castellum skal tilbyde alle større kunder, nye såvel som eksisterende, dybdegående samarbejde om bæredygtighed i form af udvidede grønne aftaler. (Opdateret fra jan. 2016) Der er tegnet 90 grønne aftaler i 2015 
Castellum skal stille krav om bæredygtighed til samtlige leverandører i overensstemmelse med i overensstemmelse med denne politik samt adfærdskodeks. Pågår
Socialt engagemang og ansvarlighed Utfall 2016
Castellum skal have et fokuseret socialt engagement med fokus på unge og udstødte. Engagementet omfatter lokale samarbejder og sponsorering for at fremme målgruppen. (opdateret jan 2016) En række initiativer er igangværende. Læs mere i vores årsregnskab >>
Castellum skal hvert år skabe flere arbejdplatser for unge med det formål at give dem mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og opnå erhvervserfaring. (opdateret jan 2016) 77 unge fik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet 2015, heraf var 11 trainees. (60 unge i 2014)
Castellum skal være en organisation som fremmer mangfoldighed og ligestilling. Ligestillning- og mangfoldighed finns i virksomheden
Castellum tror på engagement, samarbejde og udvikling og skal derfor opmuntre til dette indenfor organisationen. Castellum skal måle og positivt skille sig ud fra NMI edarbejdertilfredshedsundersøgelse. NKI: 89, NMI 85