Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsarbejdet indebærer, at vi skal skabe langsigtede løsninger set ud fra en økonomisk, økologisk og social synsvinkel, og at vi skal forædle disse værdier gennem vores forretningsprocesser.

Ud over ansvarsforpligtelsen og værdiskabelsen for vores samfund, vores planet og fremtidige generationer giver bæredygtighedsarbejdet øgede konkurrencefordele for Castellum. Et velintegreret bæredygtighedsarbejde bidrager samtidig til en bedre forvaltning og en god styring af ejendommene. Hermed får vi flere tilfredse kunder, engagerede medarbejdere og øget lønsomhed. Med andre ord handler bæredygtighed om at handle rigtigt i dag, så vi sikrer, at de interessenter, Castellum er afhængige af i dag, også vælger Castellum i fremtiden.

Vision

Castellums bæredygtighedsarbejde er en naturlig og integreret del af virksomheden, og Castellum skal på sigt indtage en førende position på bæredygtighedsområdet og arbejde for bæredygtig udvikling. Castellum opfatter samfundets lovgivningsmæssige krav som mindstekrav, og vi stræber efter hele tiden at gennemføre forbedringer med det tydelige formål at fremme en bæredygtig udvikling. Castellum skal som ansvarlig samfundsudvikler bidrage til at drive udviklingen fremad.

Strategi

Virksomheden ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, og bæredygtighedsarbejdet skal være en integreret del af forretningen og føre til konkrete resultater. Dette arbejde skal gennemsyre hele processen, dvs. både ejerskab, forvaltning og udvikling af ejendomsporteføjlen samt kunderelationer, medarbejdere og finansiering. Det har afgørende betydning for virksomhedens kort- og langsigtede succes, at den drives på et ansvarligt grundlag, og resultatet vil være lønsomhed og langsigtet værdi for aktionærerne.
Vores indsats skal være præget af stor kompetence, god forretningsmoral og ansvarsfølelse.

Holdning til klimaforandringer og de begrænsninger, planeten er underlagt

Castellum anerkender den videnskabelige dokumentation for, at menneskers aktivitet fremskynder klimaforandringerne. Når de grænser, planeten er underlagt, overskrides, medfører det store risici for vores fremtid. For at kunne bidrage til den globale agenda er det derfor vigtigt, at Castellum styrer virksomheden og opstiller mål i overensstemmelse med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og den globale klimaaftale.
For at fremtidssikre Castellums portefølje skal bygninger energieffektiviseres, og vi skal tage højde for livscyklusperspektiver i vores investeringer samt tage ansvar for naturens ressourcer og den biologiske mangfoldighed. Desuden skal andelen af vedvarende energi øges, og vores aktiviteter skal tage hensyn til klimaforandringerne. Castellum ønsker at engagere sig i vores kunders og myndighedernes klimaplaner og -politikker. Vi skal udvise lederskab og i så vid en udstrækning som muligt påvirke branchen til i højere grad at tage hensyn til klimaet.

Forpligtelse

Castellum skal som ansvarlig samfundsudvikler bidrage til at styre udviklingen i retning af et bæredygtigt samfund. Castellum opfatter forsigtighedsprincippet og samfundets lovgivningsmæssige krav som mindstekrav, og virksomheden stræber efter løbende at gennemføre forbedringer med det formål at fremme en bæredygtig udvikling.
For at udvikle et velfungerede bæredygtighedsarbejde forpligter Castellum sig til at:

Generelt

 • Drive virksomheden i overensstemmelse med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi kan påvirke.
 • Følge Castellums adfærdskodeks, som er baseret på FN´s Global Compact. Alle Castellums medarbejdere og samarbejdspartnere skal forstå og følge de relevante adfærdskodekser.
 • Løbende øge virksomhedens kompetencer inden for bæredygtighed gennem uddannelse i og kommunikation om bæredygtighedsanliggender.
 • Regelmæssigt følge op på, kontrollere og forbedre vores arbejde.

Økologisk bæredygtighed

 • Minimere scope 1, 2 og 3 i forbindelse med CO2-udledninger, som bidrager til den globale opvarmning.
 • Ansvarligt og effektivt udnytte naturressourcer for at undgå, at planetens grænser sættes under pres og dermed udgør en risiko for vores klima og fremtidige generationers muligheder i en verden med begrænsede ressourcer.
 • Bygge og administrere med udgangspunkt i en livscyklustankegang og fremme brugen af cirkulære modeller.
 • Bidrage til øget biologisk mangfoldighed og begrænse brugen og spredningen af miljøfarlige produkter.
 • Castellum skaber forudsætningerne for en ansvarlig affaldshåndtering ved at minimere affald, forebygge forurening og opfatte affald som en ressource til genbrug og genvinding.

Social bæredygtighed

 • Tilbyde trygge og sunde miljøer til mennesker i og omkring de ejendomme, vi forvalter, og til vores medarbejdere, så de kan trives.
 • Skabe en lige organisation præget af en mangfoldighed, som afspejler samfundets sammensætning.
 • Bidrage til beskæftigelse og unges mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet.
 • Engagere sig i spørgsmål, som har betydning for samfundsudviklingen.
 • Have fokus på og forandre diskriminerende strukturer i organisationen.
 • Være en attraktiv arbejdsgiver og tiltrække de bedste og mest professionelle medarbejdere.

Økonomisk bæredygtighed

 • Opnå en langsigtet og bæredygtig, økonomisk vækst i pengestrømmen.
 • Udvikle forretningsmodeller for samarbejde om bæredygtige investeringer.
 • Have en lav, finansiel og operationel risiko med en sund værditilvækst i virksomheden, samtidig med at aktionærerne tilbydes en konkurrencedygtig udlodning af overskud.
 • Udnytte den økonomiske og menneskelige kapital på en effektiv måde.

Castellums agenda – den bæredygtige by

Castellums bæredygtighedsarbejde indgår i vores agenda for den bæredygtige by. Agendaen indeholder vores mål frem til 2030, baseret på fire forskellige perspektiver: planeten, fremtidssikring, trivsel og adfærd. Vi er i Castellum overbeviste om, at investeringer i bæredygtighed skaber bedre lønsomhed og dermed værdi til aktionærerne.

Planeten

Hvordan kan vi ansvarligt og effektivt reducere ressourceanvendelsen og CO2-udledningen, som skaber den globale opvarmning?

Fremtidssikring

Hvordan udvikler vi en bæredygtig ejendomsportefølje i en verden præget af forandring?

Trivsel

Hvordan fremmer vi sundhed, trivsel og produktivitetsforøgelse?

Adfærd

Hvordan skaber vi et bedre samfund med øget beskæftigelse og engagement?

Elland, Filip

Elland, Filip