Projektudvikling

Castellum investerer løbende i den eksisterende portefølje og i udvikling af nye ejendomme, hvilket løfter kvaliteten og gør porteføljen mere bæredygtig og værdifast. Dermed øges også indtjeningsevnen. Desuden ønsker vi, at Castellum er en aktiv aktør, som bidrager til byers udvikling og vækst.

Castellum investerede i januar-december 2019 samlet for SEK 6.112 mio. (5.292), hvoraf SEK 3.365 mio. (2.455) vedrørte opkøb, og SEK 2.762 (2.837) blev allokeret til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. Efter frasalg og justering på SEK 4.138 mio. (2.265) udgjorde nettoinvesteringen SEK 1.974 mio. (2.657).

Udvikling af Castellums byer

Castellum er en langsigtet aktør og samfundsudvikler, og derfor er det en vigtig del af vores forretning at bidrage til en bæredygtig byudvikling. Det gør vi ved at udvikle nye og eksisterende områder. Vi samarbejder desuden med ca. 169 citynetværk og iværksættermiljøer om at udvikle byer, hvor vi kan drive forretning og engagere os i sociale aktiviteter.

Vi samarbejder også med forskellige parter om at stimulere udviklingen, og vi deler viden om ny teknik og udveksler erfaringer. Castellum er bl.a. medlem af følgende organisationer: EPRA Sustainability Committee, GRESB Benchmark Committee, BELOK (Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler), CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) ved Chalmers Tekniska Högskola og Sweden Green Building Council. Desuden har virksomheden etableret tæt samarbejde med lokale energiselskaber, renholdningsselskaber samt universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Bæredygtige investeringer

Når vi gør Castellums investeringer mere bæredygtige, har det ikke kun betydning for den måde, hvorpå vi påvirker samfundet. Det bidrager også til, at porteføljen bliver mere tiltrækkende for vores interessenter. Og samtidig bliver forvaltningen mere problemfri, billigere og lettere at styre.

Alle investeringer i Castellum er baseret på et bæredygtighedsprincip. Alle enkeltinvesteringer skal godkendes af koncernens bæredygtighedschef og være rimelige ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Disse kriterier indgår i planlægningen og er med i hele projektets livscyklus, så de efterfølgende kan blive en naturlig del af den daglige forvaltning. Castellum har i de seneste år arbejdet med bæredygtighedsspørgsmål i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger. Koncernens fælles bæredygtighedsprogram for nybyggeri og ombygning er videreudviklet i 2018 og kan opdeles i to forskellige delområder: Investeringer over SEK 10 mio. og investeringer under SEK 10 mio. Castellum miljøcertificerer alle nybyggerier og større ombygninger. Projekter, som vedrører kontorer og butikslokaler, skal i Sverige certificeres i henhold til Miljöbyggnad, niveau Guld. En lavere karakter kan kun godkendes, når der foreligger særlige årsager til, at Guld ikke er muligt. For nye projekter i Danmark gælder mærkningsordningen BREEAM med karakteren Excellent.

Bæredygtighedsprogram ved nybyggerier og ombygninger

Kontrakter under SEK 10 mio.

Generelt stilles der krav om adfærdskodeks, bæredygtighedspolitik, miljøledelsessystem, affaldsplan, miljøplan, miljøansvarlig for projektet, energieffektive produktaftaler, f.eks. LED-belysning og A-mærkede varer, samt valg af bæredygtige byggematerialer med et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv i overensstemmelse med den svenske organisation Byggvarubedömningens vurdering af byggematerialer.

Omfattende bæredygtighedsprogram ved nybyggeri og ombygning

Kontrakter over SEK 10 mio.

 • Miljöbyggnad Guld*
 • Valg af vedvarende energi
 • Godt indendørs klima og velplanlagt fugtarbejde
 • Bæredygtige byggematerialer
 • Nær-nul energibyggeri*
 • Sundhedscertificeringen WELL** skal altid gennemføres
 • Bygningerne skal gøres mere attraktive ved hjælp af kunstnerisk udsmykning
 • Engagement af lokale kunstnere i projekterne**
 • Installation af solceller**
 • Vurdering af muligheder for udendørs kontorer efter Castellums koncept WorkOut**
 • Indretning af indbydende trappeopgange**
 • Energieffektiv, miljørigtig byggearbejdsplads
 • Fossiluafhængige køretøjer på byggepladser
 • Genskabelse og et større antal økosystemtjenester
 • Behandling af klimarisici
 • Incitament til entreprenører for at skabe arbejdspladser i deres projekter

* Miljöbyggnad Guld gælder ved ny- og ombygning af kontor- og butikslokaler. En lavere karakter kan kun godkendes, når der foreligger særlige årsager til, at Guld ikke er muligt.
** Gælder kun ved opførelse af kontorlokaler.