Strategi

Samtlige elementer i Castellums strategi indgår i selskabets strategiplan. Det er et centralt dokument, som fastlægger Castellums strategiske retning, strategier, prioriteringer og mål. Det løber over en treårsperiode, er udarbejdet af bestyrelsen og revideres årligt af koncernledelsen. I sidste instans er formålet med strategiplanen at skabe optimale forudsætninger for, at Castellum kan levere selskabets overordnede vækstmål, dvs. 10% årlig vækst i driftsresultatet (forvaltningsresultatet) i kroner pr. aktie.

Vision

En udlejer ud over det almindelige.

Mission

At skabe arbejdspladser, som udvikler mennesker og organisationer.

Forretningsidé

Vi skaber succesfulde og bæredygtige arbejdspladser i nordiske vækstregioner – innovativt, kompetent og helt tæt på kunderne.

Forretningsmodel

Investering i og udvikling af erhvervslokaler, som forvaltes i en decentral, kundeorienteret organisation. Castellum har fokus på cashflow og driver al forretning med lav finansiel risiko.

Mål

Castellums forretning har fokus på at skabe vækst i cashflowet, og sammen med en lav finansiel risiko giver det gode forudsætninger for god værditilvækst i virksomheden. Samtidig tilbydes vores aktionærer et konkurrencedygtigt udbytte. Målet er, at cashflowet, dvs. driftsresultatet pr. aktie, skal udvise en årlig vækst på mindst 10%.

Målopfyldelse: Væksten i driftsresultatet pr. aktie udgjorde i 2018, 17%.

Strategisk værktøj – forretning

Vi skal være det naturlige valg for kommuner og erhvervsliv i Sverige.
- Højt kundetilfredshedsindeks

Resultat
- Et kundetilfredshedsindeks på 77 i den seneste måling.

Vi skal være Sveriges førende ejendomsforvalter.
- Mellem de tre største ejendomsselskaber i alle byer

Resultat
- Castellum er det største, næststørste eller tredjestørste ejendomsselskab i 13 af byer.

Vi skal være blandt de førende udviklere af kontor- og logistikbyggerier.
- Mindst 5% af ejendomsværdien i nettoinvesteringer pr. år, svarende til ca. SEK 4,5 mia.

Resultat
- SEK 2.657 mio. i nettoinvesteringer, hvoraf SEK 2.455 mio. vedrørte opkøb, SEK 2.837 mio. ny-, til- og ombygninger og SEK 2.635 mio. salg.

Vi skal være en attraktiv og førende arbejdsgiver.
- Højt tillidsindeks

Resultat
- Et tillidsindeks på 81% i den seneste måling.*
* Castellum har i året skiftet leverandør af medarbejderundersøgelser og måler nu medarbejdernes tilfredshed med et tillidsindeks på en skala fra 0 til 100%.

Strategisk værktøj – finansiering

Belåningsgrad
- Ikke vedvarende over 50%

Resultat
- Belåningsgraden pr. 31. december 2018 udgjorde 45%.

Rentedækningsgrad
- Mindst 200%

Resultat
- Rentedækningsgraden for 2018 udgjorde 454%.

Udbytte
- Mindst 50% af driftsresultatet før skat i udbytte.

Resultat
- SEK 6,10 pr. aktie som forslag til udbytte for 2018, svarende til en udbytteandel på 56%.

Strategisk værktøj – bæredygtighed

Fremtidssikring
50% af ejendomsporteføljen i m2 skal være miljøcertificeret i 2025.

Resultat
33% af ejendomsporteføljen i m2 er allerede miljøcertificeret, og certificering af yderligere 6% er i gang. Castellum ejer flest miljøcertificerede ejendomme af alle svenske børsnoterede ejendomsselskaber.

Planeten
- 15% energibesparelse pr. m2 sammenlignet med 2015
- Netto-nul CO2-udledning frem til 2030
- 100% fossiluafhængige køretøjer frem til 2020
- 1% vandbesparelse pr. år
- 100% ikke-fossil energi frem til 2030

Resultat
- 1% (0%) energibesparelse sammenlignet med 2016
- 85% (78%) lavere CO2-udledning siden 2007, 95% (95%) vedvarende energi
- 62% (34%) fossiluafhængige køretøjer
- -1% (-4%) vandbesparelse i like-for-like portefølje

Adfærd
4% af alle medarbejdere skal på årsbasis være lærlinge

Resultat
I alt har 85 unge haft praktik- eller feriebeskæftigelse i Castellum i 2018. Heraf var der 23 lærlinge, svarende til ca. 6% af Castellums arbejdsstyrke (af disse var 14 projektansatte).

Trivsel
- Ligestilling i samtlige fagkategorier i 2025.
- <2% korttidssygefravær
- <3% langtidssygefravær

- 20% af Castellums medarbejdere skal i 2025 have en international baggrund, så det højere grad afspejler det samfund, hvor Castellum har aktiviteter.

Resultat
– Følgende fordeling i forbindelse med ligestilling:
Koncernledelse: 44% kvinder, 56% mænd
Regionale ledelsesgrupper: 40% kvinder, 60% mænd
Administration/kundeservice: 32% kvinder, 68% mænd
Projekt- og forretningsudvikling: 24% kvinder, 76% mænd
Støttefunktioner: 65% kvinder, 35% mænd
– 1,6% korttidssygefravær
– 2,2% langtidssygefravær
– 6% af Castellums medarbejdere har international baggrund.

Historik
Castellum blev grundlagt i forbindelse med finans- og ejendomskrisen i begyndelsen af 1990’erne. Målsætningen var at udvikle Castellum til en stabil, svensk ejendomskoncern.

Efter en omfattende proces med opkøb og salg fremstod Castellum i 1997 som en finansielt stabil, omstruktureret og geografisk koncentreret ejendomskoncern med ejendomme i udvalgte vækstområder. Den 23. maj 1997 blev Castellum introduceret på Stockholms Fondbörs’ O-liste. Castellum er i dag noteret på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Ved børsintroduktionen ejede Castellum ejendomme til en værdi af knap SEK 10 mia., og driftsresultatet udgjorde ca. SEK 300 mio. I dag ligger ejendomsværdien på godt SEK 89,2 mia., og driftsresultatet udgjorde ca. SEK 2.952 mio. for 2018 som helhed.

Selskabet har siden børsintroduktionen haft en tydelig strategi, som er baseret på følgende faktorer:

  • erhvervsejendomme i byer med god vækst,
  • udvikling af ejendomsporteføljen med investering af mindst 5% af ejendomsværdien pr. år i både opkøb, ny-, til- og ombygninger samt frasalg,
  • fokus på cashflow med en målsætning om en vækst i cashflow pr. aktie på 10%,
  • kundefokus gennem lokale forretningsområder og en stærk, markant tilstedeværelse,
  • solid balance med lav finansiel risiko.

Work for tomorrow

Her finder du artikler og film om, hvordan vi arbejder i Castellum med at opfylde de krav, der stilles til os som ejendomsselskab – i dag og i fremtiden.