Copenhagen

Copenhagen

Staff (A-Z)

Lange, Bettina

Regional Director Bettina Lange

Toft, Birgitte

Office Manager Birgitte Toft

Mohr, Bo

Asset Manager Bo Mohr

Dam, Finn

Technical Manager Finn Dam

Nielsen Steffensen, Gitte

Financial controller Gitte Nielsen Steffensen

Dann, Henrik

Project Manager Henrik Dann

Aagaard, Jørn

Driftchef Jørn Aagaard

Egegaard, Peter

Asset Manager Peter Egegaard

Jørgensen, Peter

Senior Asset Manager Peter Jørgensen