Hyresbilaga för klimatneutralitet

Castellum utvecklar under 2022 en ny typ av hyresbilaga med syfte att metodiskt mäta och minska utsläpp av växthusgaser från lokalen till netto noll. Detta tillsammans med hyresgästen!

Vad är en hyresbilaga för klimatneutralitet?

Hyresbilagan för klimatneutralitet är en avtalsbilaga som förbinder hyresvärd och hyresgäst att göra konkreta åtgärder och mäta utfallet för minskade utsläpp.

Tillsammans skapar parterna en färdplan för klimatneutralitet som fokuserar på mätbarhet, konkreta åtaganden och omfattar allt ifrån el, värme och kyla, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och återvinning till transport och pendling.

Hur fungerar det exakt?

  • Hyresgäst och hyresvärd sätter en gemensam målbild för att gemensamt minska CO2e-utsläppen under lokalens användningsskede.
  • En basårsberäkning genomförs för att kunna mäta utvecklingen.
  • En gemensam handlingsplan sätts upp med konkreta aktiviteter, ansvars- och kostnadsfördelning och tidplan.
  • Hyresvärden ansvarar för regelbundna uppföljningsmöten.
  • Årligen görs en resultatuppföljning genom upprättande av klimatbokslut och revidering av handlingsplan.

Hur kan handlingsplanen se ut?

Handlingsplanen innehåller aktiviteter för att sänka såväl direkta utsläpp (scope 1), köpt energi (scope 2) och indirekta utsläpp (scope 3). Den omfattar följande områden:

  • El, värme och kyla
  • Inköp av varor och tjänster
  • Lokalanpassning och underhåll
  • Avfallshantering och återvinning
  • Transport och pendling

Fokus ligger på konkreta aktiviteter, ansvarsfördelning och en gemensam tidplan.

"Det krävs stora omställningar i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser och vi och hyresgästerna är helt beroende av varandra för att nå målet om klimatneutralitet. Med det här samarbetet höjer vi ambitionsnivån på ett sätt som är helt unikt i branschen"

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum

Förbättrad statistik på faktiska utsläpp

En viktig del av hyresbilagan är att säkerställa korrekt mätning av faktiska utsläpp och på det sättet med större precision kunna prioritera rätt aktiviteter för att minska utsläppen.

Initialt läggs därför stor vikt vid att samla in dataunderlag och göra en basårsberäkning.

Varför behövs en hyresbilaga för klimatneutralitet?

Castellum har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Hyresbilagan är en gemensam färdplan i omställningsarbetet som också skapar möjlighet till ökad mätbarhet kring klimatutsläpp i värdekedjan (scope 3).

Vad är skillnaden mot ett grönt hyresavtal?

Castellum erbjuder redan i dag gröna hyresavtal, vilket är en bilaga som har tagits fram av Fastighetsägarna. För att reducera utsläppen och bli klimatneutrala krävs dock ett mer omfattande samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst.

Definition av klimatneutralitet

Hyresbilagan utgår från SBTi Net-Zero-Standard principer för klimatneutralitet, vilket innebär ett vetenskapsbaserat förhållningssätt med sikte mot 1,5°C-målet. Standarden fokuserar på reduktion med minst 98 procent av utsläppen, framför kompensation.

Pilotprojekt

Hyresbilagan är framtagen tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur i Örebro, vilka även är första hyresgästen som Castellum tecknat tilläggsavtalet med. Castellum söker fler hyresgäster att teckna hyresbilagan med under pilotprojektfasen, för att kontinuerligt se över och förbättra arbetet och processen till ett skalbart upplägg som går att sprida till fler kontor.

Ledande i Norden

Vi är stolta över att kunna kalla oss Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Klicka här för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Hyresbilagan för klimatneutralitet, eller är ditt företag intresserat av att ingå i Castellums pilotprojekt där vi utforskar om vi kan bli klimatneutrala i hela värdekedjan? Välkommen att kontakta oss.

Christin Carlsson
Hållbarhetsansvarig, Region Mitt och Region Väst

E-post:
christin.carlsson@castellum.se