Preliminär tidplan

1 mars

Offentliggörande av fullständiga villkor för nyemissionen, inklusive teckningskurs och teckningsrelation.
6 mars Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
nyemissionen.
6 mars

Sista handelsdag för Kungsledens stamaktier inklusive rätt att delta i nyemissionen.

7 mars Första handelsdag för Kungsledens stamaktier exklusive rätt att delta i nyemissionen.
8 mars Avstämningsdag, det vill säga stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.
9 mars Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.
10-22 mars Handel i teckningsrätter.
10-24 mars Teckningsperiod.
13 mars Informationsbrev och emissionsredovisning distribueras till direktregistrerade aktieägare.
29 mars Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i
nyemissionen.
31 mars Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i nyemissionen.
Omkring 11 april Handel i de nyemitterade stamaktierna påbörjas.