Teckningsperioden

Teckningsperioden avslutades den 24 mars 2017. Totalt har 35 696 520 stamaktier, motsvarande cirka 98,1 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 48 291 345 stamaktier mottagits för teckning utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 132,7 procent av nyemissionen. Nyemissionen är således fulltecknad och emissionsgarantin som lämnats av Gösta Welandson med bolag kommer inte att utnyttjas.

Tilldelning av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 3 april 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen kommer Kungsledens aktiekapital att öka med 15 166 895,83 kronor till 91 001 375,83 kronor. Överskjutande del av emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att föras till överkursfonden i bolagets balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i bolaget. Antalet stamaktier kommer att öka med 36 400 550 till 218 403 302.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 5 april 2017. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 11 april 2017. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier, Kempen & Co och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Kungsleden i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | +46 706 90 65 60 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | +46 706 90 65 63 |

anders.kvist@kungsleden.se