Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
112,80 SEK 0,01% 1,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Kungsledens hyresintäkter fortsätter att stiga

Delårsperioden januari-juni

  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 650 Mkr (611). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter men även av minskade försäljnings- och administrationskostnader.
  • Nyuthyrningen uppgick till 95 Mkr (73) och nettouthyrningen till 11 Mkr (8).
    52 hyresavtal (57) med ett totalt hyresvärde om 147 Mkr (94) omförhandlades under perioden.
  • Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 8 procent (10).
  • Efter investeringar om 564 Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 1 355 Mkr uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 42 539 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
  • Substansvärde EPRA NRV ökade till 105,88 kr per aktie (96,13).

Väsentliga händelser under och efter andra kvartalet

  • Flera större uthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. Bland annat har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats med AA Logistik AB om 32 000 kvm på Finnslätten i Västerås där en ny logistikanläggning ska uppföras.
  • Kungsleden har flyttat in i sitt nya innovativa huvudkontor som utvecklats enligt vårt Symbiotic koncept i The Rotterdam District i Värtahamnen.
  • Drygt 50 000 kvm bostadsbyggrätter på fastigheterna Järfälla Veddesta 2:65, del av Norrköping Oxelbergen 1:2 samt del av Västerås Effekten 5 har avyttrats under kvartalet. Därutöver har detaljplanen för del av Göteborg Stiernhielm 7, som såldes 2016, vunnit laga kraft. Försäljningarna kommer att generera ett positivt resultat på drygt 200 Mkr.

VD-ord Biljana Pehrsson

Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade vi vårt förvaltningsresultat med 6 procent till 650 Mkr. Hyresmarknaden har tagit fart, transaktionsmarknaden är rekordstark, tillväxten i Sverige väntas bli den högsta på flera år och vi märker tydligt att människor är på väg tillbaka till livet före pandemin.

I juni välkommande vi våra medarbetare till vårt nya inspirerande huvudkontor i The Rotterdam District i Värtahamnen, ett innovativt kontor enligt vårt Symbiotic koncept och en dynamisk mötesplats med fokus på moderna arbetssätt med människan i centrum. The Rotterdam District består av cirka 21 300 kvm uthyrningsbar kontorsyta och restaurang och ingår i vårt kluster Stockholm City Öst där vi har omkring 85 000 kvm uthyrningsbar yta. Tillsammans med övriga fastighetsägare utvecklar Kungsleden Värtahamnen och bidrar till att skapa en unik stadsdel nära vackra naturområden, vatten och Stockholms mest centrala delar.

Flera nya stora hyresavtal och stigande snitthyror

Ett annat strategiskt och starkt växande kluster för Kungsleden är Finnslätten i Västerås. I juni tecknade vi bland annat avtal med AA Logistik om att Kungsleden bygger en ny logistikanläggning på 32 000 kvm lager och kontor med inflyttning 2024 till stor glädje för de världsledande företagen i området.

Under första halvåret har vi tecknat 154 hyresavtal och fortsätter att uppvisa en positiv nettouthyrning på 11 Mkr. Därutöver fortsätter vi att framgångsrikt omförhandla befintliga hyresavtal till ett hyresvärde om 147 Mkr med en genomsnittlig hyresökning om 8 procent. Vår genomsnittshyra i förvaltningsbeståndet ökar med 4 procent till 1 537 kr/kvm per den 30 juni.

Värdeskapande försäljningar och projekt

Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår portfölj och har under kvartalet avyttrat 32 000 kvm bostadsbyggrätter i Järfälla till ett pris om 8 000 kr/kvm BTA. Vidare har vi avyttrat del av fastigheten Västerås Effekten för bostadsändamål samt tecknat avtal om försäljning av en obebyggd del av fastigheten Norrköping Oxelbergen 1:2 för bostäder. Därutöver har detaljplanen avseende 20 000 kvm bostadsbyggrätter på del av fastigheten Stiernhielm 7 i Göteborg vunnit laga kraft och frånträde kommer att ske efter sommaren. Dessa fyra försäljningar kommer generera ett positivt resultat på mer än 200 Mkr.

Positiva värdeförändringar har tillsammans med lönsamma investeringar i projekt och hyresgästanpassningar ökat värdet på vår fastighetsportfölj med drygt 1,8 Mdkr till 42,5 Mdkr.

Stark tillväxt skapar god efterfrågan

Tillväxten i Sverige fortsätter att stärkas. Konjunkturinstitutet räknar nu med en tillväxt på 4,4 procent och regeringen med 4,7 procents BNP-tillväxt i år. Vår pipeline för nyuthyrningar och framtida projekt är stark. Vi har en attraktiv fastighetsportfölj i rätt lägen på tillväxtmarknader, kreditvärdiga kunder, engagerade medarbetare och ett dedikerat fokus på hållbarhet. Vi ser med tillförsikt fram emot andra halvåret och välkomnar alla tillbaka till arbetsplatserna efter sommaren!

Presentation av delårsrapport

Från och med klockan 08:00 (CET) finns presentationsbilderna som visas tillgängliga här.

Följ vår direktsända genomgång (webcast) av rapporten klockan 08:45 (CET) via denna länk.

Presentationen är på engelska. Efter vår presentation kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på vår webbplats.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Biljana och Ylva. Analytiker, investerare och media är välkomna att ringa in till vår telefonkonferens. Det går även bra att skriva in frågor under presentationen i webcastspelaren.

Ljud och bild under webcasten kan ha några sekunders fördröjning. Vi rekommenderar därför deltagare att först titta och lyssna på presentationen via webcast. När det är dags för frågestunden, rekommenderar vi de deltagare som vill ställa frågor live att övergå till telefonkonferensen.

Telefonnummer till telefonkonferensen:

Sweden: +46 8 566 426 92
United Kingdom: +44 333 300 9031
United States: +1 646 722 4902

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, 08 503 052 04, biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, Vice VD & CFO, Kungsleden, 08 503 052 27, Ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2021 kl 06.55 CET.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 42 539 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se