Årsstämma 2021

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, har kallats till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 mars 2021, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 24 mars 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan och i poströstningsformuläret, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan och gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Castellum AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Castellum AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 24 mars 2021.

Frågor rörande årsstämman
Om du som aktieägare har frågor rörande årsstämman, som enbart genomförs via poströstning, eller poströstningsformuläret är du välkommen att kontakta bolaget på info@castellum.se.

Mot bakgrund av frågor som Castellum har fått från aktieägare vill bolaget klargöra att enbart det totala utfallet av rösterna på respektive punkt på dagordningen för årsstämman kommer att antecknas i stämmoprotokollet och publiceras. Enskilda aktieägares röster kommer inte att vara offentligt tillgänglig information.

Styrelseval – Förslag från valberedningen, representerad av en majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer och Christina Tillman
Pressmeddelande 210202.PDF (PDF-dokument, 155 kB)

Förslag till styrelse från valberedningens representerad av en majoritet.PDF (PDF-dokument, 172 kB)

Styrelseval – Förslag från Stichting Pensioenfonds ABP samt valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg
Pressmeddelande 210127.PDF (PDF-dokument, 136 kB)

Förslag rörande styrelsesammansättning.PDF (PDF-dokument, 62 kB)

Förslag till styrelse från Stichting Pensioenfonds ABP mfl.PDF (PDF-dokument, 169 kB)

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Dokument
Kallelse till årsstämma 2021 i Castellum AB.PDF (PDF-dokument, 104 kB)

Formulär för anmälan och poströstning.PDF (PDF-dokument, 93 kB)

Fullmaktsformulär.PDF (PDF-dokument, 38 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 345 kB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.PDF (PDF-dokument, 63 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.PDF (PDF-dokument, 57 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 60 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 58 kB)

Redogörelse för hur valberedningen i Castellum har bedrivit sitt arbete.PDF (PDF-dokument, 73 kB)