Årsstämma 2021

Årsstämma i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, ägde rum genom poströstning torsdagen den 25 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Stämmokommuniké 2021-03-25  (PDF-dokument, 146 kB)

Castellums tillväxtresa

Se och hör VD Henrik Saxborn berätta om Castellums tillväxtresa. Videon är på engelska.

Dokument

Protokoll från årsstämma 2021.PDF (PDF-dokument, 1,4 MB)

Kallelse till årsstämma 2021 i Castellum AB.PDF (PDF-dokument, 104 kB)

Formulär för anmälan och poströstning.PDF (PDF-dokument, 93 kB)

Fullmaktsformulär.PDF (PDF-dokument, 38 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 345 kB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.PDF (PDF-dokument, 63 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.PDF (PDF-dokument, 57 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 60 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 58 kB)

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning.PDF (PDF-dokument, 46 kB)

Redogörelse för hur valberedningen i Castellum har bedrivit sitt arbete.PDF (PDF-dokument, 73 kB)