Årsstämma 2021

Årsstämma i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, ägde rum genom poströstning torsdagen den 25 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Stämmokommuniké 2021-03-25  (PDF-dokument, 146 kB)

Castellums tillväxtresa

Se och hör VD Henrik Saxborn berätta om Castellums tillväxtresa. Videon är på engelska.

Castellum's Growth Story

Spela

Henrik Saxborn, VD

Dokument

Protokoll från årsstämma 2021.PDF (PDF-dokument, 1,4 MB)

Kallelse till årsstämma 2021 i Castellum AB.PDF (PDF-dokument, 104 kB)

Formulär för anmälan och poströstning.PDF (PDF-dokument, 93 kB)

Fullmaktsformulär.PDF (PDF-dokument, 38 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 345 kB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.PDF (PDF-dokument, 63 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.PDF (PDF-dokument, 53 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.PDF (PDF-dokument, 57 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 60 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.PDF (PDF-dokument, 58 kB)

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning.PDF (PDF-dokument, 46 kB)

Redogörelse för hur valberedningen i Castellum har bedrivit sitt arbete.PDF (PDF-dokument, 73 kB)