Ersättningar

Ersättningsriktlinjer

Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 43 kB)

Ersättningsrapport

Följande dokument innehåller styrelsens ersättningsrapport som antogs av årsstämman 2022.

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.pdf (PDF-dokument, 151 kB)

Incitamentsprogram

Utformningen av Castellums incitamentsprogram tar sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt att öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling.
Castellums incitamentsprogram, vilket beslutades av årsstämman 2019 och som i princip är en förlängning av tidigare program, består av två delar en del som baseras på den årsvisa resultatbaserade ersättningen och en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod.

  • En resultatrelaterad del som baseras på utfallet av förvaltningsresultatet jämfört med föregående år samt på en helhetsbedömning
    av utvecklingen av vissa individuella faktorer. För fullt utfall krävs en10-procentig årlig tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie. Vid tillväxt i spannet 0–10% sker en linjär beräkning av incitamentet. Den resultatbaserade delen, som utbetalas som lön årsvis efter att bokslutet fastställts, kan maximalt uppgå till en halv årslön per år.
  • En aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med index för fastighetsaktier i Sverige, Eurozone och Storbritannien. För fullt utfall krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50% under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5 procentenheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0–50% respektive 0–5%-enheter sker en linjär beräkning av incitamentet. Eventuell rörlig ersättning utbetalas som lön efter mätperioden juni 2020 – maj 2023. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en och en halv årslön.

Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva
beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt. Utfallande rörlig ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön.

Aktuellt incitamentsprogram löper för den resultatbaserade delen för åren 2020-2022, och för den aktierelaterade delen för perioden juni 2020 till maj 2023.