Incitamentsprogram

En övergripande målsättning med verksamheten i Castellum är att skapa en god utveckling av aktieägarvärde över tid. Castellum ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en koncernledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Styrelsen betraktar och utvärderar ersättningen som en helhet bestående av komponenterna fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Den rörliga ersättningen, som belönar tydligt målrelaterade prestationer, ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen och utgå inom ramen för ett incitamentsprogram. Dess utformning ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling.
Castellums incitamentsprogram, vilket beslutades av årsstämman 2013 och som i princip är en förlängning av tidigare program, består av två delar:

  • En resultatrelaterad del som avser åren 2014, 2015 och 2016 och som baseras på utfallet av förvaltningsresultatet jämfört med föregående år samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av individuellt målsatta faktorer såsom personalutveckling och kundtillfredsställelse. För fullt utfall krävs en 10-procentig årlig tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie. Vid tillväxt i spannet 0-10% sker en linjär beräkning av incitamentet. Den resultatbaserade delen, som utbetalas som lön årsvis efter att bokslutet fastställts, kan maximalt uppgå till en halv årslön per år varvid lönenivån som vederbörande befattningshavare hade per juli månad aktuellt räkenskapsår gäller som bas.
  • En aktiekursrelaterad del som avser perioden juni 2014 – maj 2017 och som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med index för fastighetsaktier i Sverige, Eurozone och Storbritannien. För fullt utfall krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50% under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5 procentenheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0-50% respektive 0-5%-enheter sker en linjär beräkning av incitamentet. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en och en halv årslön, varvid utgående rörlig ersättning baseras på ett genomsnitt av de årslöner som vederbörande befattningshavare haft per juli månad 2014, 2015 respektive 2016. Den aktiekursrelaterade delen avräknas och utbetalas som lön i samband med avläsningen i maj 2017.


Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt. Utfallande rörlig ersättning utbetalas som ej pensionsgrundande lön.
Av tidigare gällande incitamentsprogram avslutades den årliga delen 2013, medan den treåriga aktiekursrelaterade delen för perioden juni 2011 – maj 2014 avslutades och avräknades i maj 2014.