Revisor

På årsstämman den 23 mars 2017 valdes, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Deloitte till revisor i bolaget. Antecknades att den tidigare auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, är huvudansvarig revisor.

Hans Warén (Deloitte)