Valberedning

På årsstämman den 22 mars 2018 i Castellum AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2019 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

En sådan valberedning har inrättats och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

• Advokat Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag
• Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP
• Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder (valberedningens ordförande)
• Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Kontakt valberedningen: charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019  (PDF-dokument, 1,2 MB)