Finansiering

Castellum fastställde redan vid börsnoteringen år 1997 att bolaget skulle ha låg finansiell risk, vilket idag uttrycks som att belåningsgraden varaktigt ej skall överstiga 40 procent och att räntetäckningsgraden ska vara minst 300 procent.

Castellums strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera koncernens finansiella risker, samtidigt som den ska verka för ett öppet och transparent klimat. Strategin kan sammanfattas i fem hörnstenar;

Diversifiering

Castellum ska ha en diversifierad låneportfölj och undvika beroende av såväl enskild finansieringskälla som motpart. Vidare ska förfall av olika typer av finansieringskällor och enskilda krediter fördelas över tid.

Likviditet

Castellum ska ha tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter för att snabbt kunna möta verksamhetens behov och de möjligheter som ges.

Styrka

Koncernens finansiella nyckeltal ska vara starka med en belåningsgrad om max 40 procent och en räntetäckningsgrad om minst 300 procent.

Transparens

Castellum uppmuntrar långsiktiga relationer med såväl banker som andra kreditgivare/investerare och har som målsättning att vata transparent i syfte att öka berörda parters förståelse för koncernens verksamhet och därmed sin kreditexponering.

Flexibilitet

Castellum ska ha en flexibel finansiering i syfte att stödja verksamhetens utveckling avseende förvärv, försäljningar och projektutveckling. Våra kreditfaciliteter ska ge oss god flexibilitet att dra och återbetala med kort framförhållning utan extra kostnad. Vidare ska Castellum ha tillgång till flexibilitet avseende såväl priskonstruktion (fast respektive rörligt) som löptider.

Castellums finanspolicy och åtaganden i kreditavtal

Policy Åtaganden Utfall
Belåningsgrad Ej över 40 % Ej över 65 % 47 %
Räntetäckningsgrad Minst 3,0 ggr Minst 1,5 ggr 4,1 ggr
Andel säkerställd upplåning/totala tillgångar Ej över 45 % 15 %
Finansieringsrisk
- genomsnittlig kapitalbindning Minst 2 år  3,2 år
- förfall inom 1 år Högst 30 % av utestående lån och outnyttjade kreditavtal  8 %
- likviditetsbuffert Likviditetsreserv motsvarande 12 månaders kommande låneförfall Uppfyllt
Ränterisk
- genomsnittlig räntebindning 1,5 - 4,5 år 2,6 år
- förfall inom 6 månader Högst 50 % 31 %
Kredit- och motpartsrisk
- ratingrestriktion Kreditinstitut med hög rating, lägst S&P BBB+ Uppfyllt
Valutarisk

- nettoexponering i utländsk valuta

Maximalt 10 % av balansomslutningen Uppfyllt