Risker och riskhantering

Att äga och förvalta fastigheter innebär att verksamheten utsätts för risker, såväl interna som externa, eller osäkerhetsfaktorer som kan påverka koncernens förmåga att uppnå det övergripande tillväxtmålet.

Castellum gör årligen en riskkartläggning där bolagets alla risker bedöms utifrån sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling. Riskerna analyseras på kort och medellång sikt för en period om upp till 10 år. Under de senaste åren har även Castellum arbetat med att analysera olika framtida klimatrelaterade risker och möjligheter på längre sikt, fram till år 2050. För att underlätta riskhanteringen har Castellum valt att klassificera riskerna i följande kategorier:

• Omvärld – risker till följd av påverkan av externa
faktorer och händelser.
• Strategiska risker – risker förknippade med anseende
eller ägandet av Castellums fastighetsportfölj.
• Operativa risker – risker förknippade med den löpande
förvaltningen av Castellums fastighetsinnehav.
• Hållbarhets- och klimatrisker – risker förknippade med miljö, socialt ansvar och/eller ansvarsrisker.
• Människan – risker förknippade med våra medarbetare och medmänniskor i och omkring våra fastigheter.
• Finansiell risk – risker i Castellums finansiering och rapportering.

Läs mer om hur vi jobbar med riskhantering i Castellums senaste årsredovisning.