Risker och riskhantering

Att äga och förvalta fastigheter innebär att verksamheten utsätts för en mängd risker, såväl interna som externa, eller osäkerhetsfaktorer som kan påverka koncernens förmåga att uppnå målet. Castellum arbetar därför på ett regelbundet och strukturerat sätt med att identifiera och aktivt övervaka den fulla skalan av finansiella och icke finansiella risker som verksamheten möter eller står inför. Koncernens riskhantering sker i en strukturerad beslutsprocess med syfte att skapa en balansgång mellan önskan om att begränsa osäkerhet eller risk och uppdraget att skapa tillväxt och aktieägarvärde.

Risker, exponering och riskhantering

Castellum definierar risk som en osäkerhetsfaktor vilken kan påverka företagets förmåga att uppnå sitt mål, medan riskhantering syftar till att skapa balansgång mellan önskan om att begränsa risk och uppnå målsättning. För att kunna uppskatta effekten av identifierade risker sker en intern riskgradering där varje enskild risk bedöms, både ur perspektivet påverkan och sannolikhet. Denna process avgör om risken bör bevakas extra (Bevaka), åtgärder vidtas (Fokus) eller om den kan hanteras via sedvanlig översyn och förvaltning (Översyn).

För att underlätta riskhanteringen har Castellum valt att klassificera riskerna i följande kategorier:

  • Omvärld – risker till följd av påverkan av externa faktorer och händelser
  • Fastighetsportföljen – risker förknippade med ägandet av Castellums fastighetsportfölj
  • Medarbetare – risker förknippade med att rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare
  • Förvaltning – risker förknippade med den löpande förvaltningen av Castellums fastighetsinnehav
  • Finansiering – risker i Castellums finansiering
RiskkategoriRiskPåverkanSannolikhetPrioritetUtveckling
Omvärld
Makroekonomiska risker 1. Makro-kris Allvarlig Låg Fokus
Kriser 2. Kriser Mellan Möjlig Bevaka
Förändrade regelverk 3. Förändrat regelverk Mellan Säker Fokus
4. Regelefterlevnad Allvarlig Ovanlig Fokus
Fastighetsportföljen
Fastighetsportföljens sammansättning 5. Fastighetsportföljens sammansättning Stor Ovanlig Bevaka
6. Obsolet produkt/fastighet Mellan Trolig Bevaka
7. Storlek - för stor på en delmarknad/stad Mindre Ovanlig Översyn
Investeringar 8. Investeringar Stor Trolig Fokus
9. Strategiskt företagsförvärv Allvarlig Möjlig Fokus
Värdeförändringar 10. Värdeförändringar - fastighet Allvarlig Säker Fokus
Förvaltning
Hyresintäkter 11. Hyresintäkter Mellan Ovanlig Bevaka
12. Missnöjda kunder/hyresgäster Allvarlig Låg Fokus
Fastighetskostnader 13. Fastighetskostnader Oväsentlig Möjlig Översyn
Skatt 14. Skatt Oväsentlig Möjlig Översyn
Hållbarhet 15. Operativa miljörisker Allvarlig Låg Fokus
16. Risker hänförliga till klimatförändringen Mellan Möjlig Bevaka
17. Brott mot uppförandekod Allvarlig Låg Fokus
Ansvarsrisk 18. Ansvarsrisk Stor Möjlig Bevaka
Rapportering 19. Rapportering Allvarlig Ovanlig Fokus
Medarbetare
Medarbetare 20. Medarbetare Allvarlig Trolig Bevaka
Finansiering
Finansiering 21. Finansiering Allvarlig Möjlig Fokus
Värdeförändringar 22. Värdeförändringar-derivat Mellan Trolig Bevaka

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år
Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år
Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år