Finansiering

Att inte ha tillgång till finansiering är Castellums enskilt största risk. Förutsättningarna och spelreglerna på kreditmarknaden kan ändras snabbt vilket påverkar såväl ränterisk, finansieringskostnad som möjlighet att erhålla och förlänga krediter.

RiskHanteringExponering
Finansiering Prioritet: Fokus Utveckling:
21. Finansiering
Likviditets- och finansieringsrisk: Att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt.
Vald kapitalstruktur: att Castellum bryter mot 55% belåningsgrad eller covenant om 65% kan påverka marknadens förtroende för Castellum samt att;
- brytning 55% belåningsgrad medför i vissa avtal dyrare finansieringskostnad
- brytning 65% belåningsgrad medför i vissa avtal att de förfaller
Ränterisk: risken för en resultat- och kassaflödesmässig påverkan till följd av förändrad marknadsränta. Castellum kan bryta mot fastställt mandat om en räntetäckningsgrad om lägst 200% eller motsvarande covenants om lägst 175%.
• Finanspolicy som fastställer riskmandat
• Likviditetsreserver/outnyttjat kreditutrymme
• Flera finansieringskällor (bank, MTN, certifikat)
• Flera långivare, dessutom enbart motparter med hög rating
• Kontinuerlig omförhandling av kreditavtal
• Säkerställande via fastighetsinteckningar
• Stark balansräkning
• Ränteförfallostruktur fördelad över olika löptider
• Långfristiga krediter med fastställda marginaler
• Revolverande krediter för att uppnå maximal flexibilitet
• Enbart omsättningsbara instrument på marknaden används, varför noterade priser kan inhämtas
• Vedertagna beräkningsformler
• Avstämning mellan intern och extern värdering
• Compliance-funktion för att säkerställa oberoende
Fastighetsägande är en kapitalintensiv verksamhet som förutsätter en väl fungerande kreditmarknad. Tillgång till finansiering är en fundamental förutsättning för Castellum och för fortsatt tillväxt. Otillräckliga likviditetsreserver kan medföra att Castellum går miste om affärsmöjligheter. Alla långivare är dock inte lika finansiellt starka vilket innebär att det finns motpartsrisker i systemet.
Förändringar i kapitalstukturen kan medföra att Castellum bryter mot avtalade finansiella nyckeltal i lånevillkoren vilket leder till dyrare krediter alternativt förfallna kreditavtal. Att inte säkerställa en ändamålsenlig kapitalstruktur kan påverka Castellums förtroende på kapitalmarknaden negativt. Marknadsräntan påverkas av Riksbankens penningpolitik, förväntningar om ekonomisk utveckling, såväl nationellt som internationellt, samt oväntade händelser.
Förvärvet av Norrporten har medfört en betydligt större kreditportfölj, vilket i sin tur ökar refinansieringsrisken.
Prioritet: Bevaka Utveckling:
22. Värdeförändringar – derivat
Värdeförändringar i Castellums räntederivat eller valutaderivat uppstår vid förändringar av marknadsräntan eller växelkursrelationen SEK/DKK.
• Finanspolicy som fastställer vilka derivatinstrument som får nyttjas, räntebindning och valutarisk
• Enbart omsättningsbara instrument på marknaden används, varför noterade priser kan inhämtas
• Vedertagna beräkningsformler
• Avstämning mellan intern och extern värdering
• Compliance-funktion för att säkerställa oberoende
Förändringar i marknadsränta och valutakurser påverkar derivatportföljens marknadsvärde. Felaktig värdering av derivat kan ge en felaktig bild av koncernens finansiella ställning.

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år
Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år
Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år