Certifieringar

Nybörjarens guide till certifieringsdjungeln

En av de viktigaste byggstenarna i fastighetsbranschens hållbarhetsarbete är certifieringar. I princip alla nya kontorshus och logistikbyggnader idag har någon form av certifiering. Här följer en genomgång av de vanligaste och viktigaste certifieringarna i fastighetsvärlden.

Att miljöcertifiera en kontorsbyggnad är att ta ansvar för en hållbar framtid. Men det är så mycket mer. En miljöcertifierad byggnad har lägre energianvändning, värderas högre på marknaden, och är mer attraktiv för alltmer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, som innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Totalt mäts 16 olika värden som granskas av oberoende tredje part innan certifiering utfärdas. Inom tre år görs uppföljande kontroll.

Miljöbyggnad finns i tre nivåer: brons, silver och guld.

  • Brons är instegsnivån där det räcker att följa lagkrav eller rekommendationer. Certifieringen visar att byggnaden uppfyller alla krav och regler.
  • Silver är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på alla som ska vistas i huset. Här måste bl.a. solskydd, ljudmiljö och ventilation vara mycket bättre än lagens krav.
  • Guld är för de mest ambitiösa husen med uttalad miljöprofil. Kraven är höga, till exempel får inte radonhalten vara högre än en 25% av lagstadgat krav. Dessutom ska innemiljön vara mycket god.

Några exempel på Castellumhus som är certifierade med Miljöbyggnad Guld är Emigranten i Göteborg, GreenHaus i Helsingborg, Källeruds Park i Örebro och Koppartorget Tre i Västerås.

Läs mer om Miljöbyggnad här

BREEAM

BREEAM från Storbritannien är världens mest använda system för miljöbedömning och miljöcertifiering av byggnader. BREEAM-SE är en anpassning av systemet till svenska förhållanden. Systemet används för att certifiera nyproducerade byggnader inom ett antal områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Hårda krav ställs på allt från biologisk mångfald till byggmaterial och energieffektivitet. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

2009 skapades Breeam In-Use för att förbättra befintliga byggnader och riktar sig framför allt till fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster. Under 2021 har Castellum testat Breeam In-Use volymcertifiering. Idén är certifiera flera fastigheter tillsammans. I Jönköping har vi certifierat sju fastigheter på detta vis, vilket gör att vi som fastighetsägare blir mer effektiva i att administrera en certifiering och aktivt kan arbeta för att miljöcertifiera fler fastigheter.

LEED

Amerikanska LEED rankas som det internationellt mest kända bedömningssystemet, och har Sweden Green Building Council som samarbetspartner. Det finns flera olika LEED-system, från enskilda bostäder till hela städer. Certifieringen delas ut på fyra nivåer: certified, silver, gold och platinum. LEED syftar till att en omvandling av byggindustrin genom strategier för att uppnå sju prioriterade mål:

  • Att minska globala klimatförändringar
  • Att förbättra individens hälsa och välbefinnande
  • Att skydda och återställa vattenresurser
  • Att skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Att främja hållbara och regenerativa materialresurser
  • Att etablera en hållbar ekonomi
  • Att öka gemensam livskvalitet

NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen med syfte att nå netto noll klimatpåverkan för nya byggnader. NollCO2 är en mycket krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Certifieringen som hanteras av Sweden Green Building Council innebär att fastighetens klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Under byggnadens hela livscykel ska klimatpåverkan redovisas och balanseras med åtgärder som leder till nettonoll klimatpåverkan. För att nå dit krävs tidiga och precisa insatser i allt från materialval, tekniska system, leverantörer och entreprenörer.

I Castellums projektportfölj är träbyggnaden Korsningen i Örebro ett prima exempel på NollCO2 i praktiken.

Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Här handlar det om hela stadsdelar, från tidig planering till förvaltning. Citylab har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med bl.a. Kungliga tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och flera forskningsprojekt. Citylab certifiering lanserades i november 2019 och certifierar hållbarhetsprestandan i den byggda stadsdelen. Som exempel kan nämnas att Västra Hamnen i Malmö hållbarhetssäkras enligt Citylab, med målet är att bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035.

Läs mer om Citylab här

WELL

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer. Det är ett globalt certifieringssystem anpassat för den svenska marknaden. Castellum var snabbt ur startblocken och blev först i Norden med en WELL-certifierad kontorsbyggnad, nämligen Eminent i Malmö som i skrivande stund haft sin guldcertifiering i 1,5 år. Inom kort hoppas vi att Eminent når den högsta nivån, Platinum. Läs mer om Eminents resa här.

WELL går helt i linje med Castellums vision om framtidens arbetsplatser, och Eminent följs snart av flera andra fastigheter som Kungspassagen i Uppsala, GreenHaus i Helsingborg och Torsgatan i Stockholm.

Hållbar Infrastruktur/CEEQUAL

CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme) är ett system för projekt för mark, anläggningar, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. CEEQUAL är det ledande certifieringssystemet på anläggnings- och infrastruktursidan i världen idag, med över 1 000 registrerade projekt, varav ett fyrtiotal i Sverige.

Läs mer om CEEQUAL här

Living Building Challenge

Living Building Challenge (LBC) har funnits sedan 2006 och utgår från sju grundpelare: plats, vatten, energi, hälsa & nöjdhet, material, rättvisa och skönhet. Pelarna har totalt 20 krav som ska beaktas vid utformning av en byggnad. Unika lösningar, idéer och innovationer uppmuntras. Sedan 2019 finns även Living Future Sweden Collaborative med forskare och yrkesverksamma för att främja LBC-certifieringar i Sverige. Fram till och med december 2019 fanns det 118 certifierade projekt i världen. I Sverige saknas projekt ännu, men intresset anses öka.

Läs mer om Living Building Challenge här

ISO

Den mest välkända standarden på miljöområdet och som många väljer att certifiera sig utifrån är globala miljöledningsstandarden ISO 14001, en internationellt accepterad standard för miljöledning som kan användas i alla typer av organisationer, inom alla slags industrier. När det gäller socialt ansvarstagande finns ISO 26000 som är en standard och vägledning för organisationers samhällsansvar.

Svanen

Svanen är troligtvis Sveriges mest kända miljö- och hållbarhetsmärkningar, och administreras av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB på regeringens uppdrag. I fastighetsvärlden tillämpas Svanen främst på småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader. Miljöcertifieringen handlar bland annat om kemiska produkter i byggnaden, byggvaror och material, energiförbrukning och olika faktorer kring inomhusmiljön.

På senare tid har Svanen gett sig in i frågan om miljömässigt hållbara kontor, med fokus på att prioritera miljömärkta alternativ vid alla inköp.

Ledande i Norden

Vi är stolta över att kunna kalla oss Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Klicka här för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.