GRI och EPRA

Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core.

Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2016. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2016. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Redovisningen har översiktligt granskats av Deloitte.

Castellum rapporterar för bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR.
Castellums hållbarhetsredovisning och indikatorer enligt EPRA och hållbarhetsbilaga för 2016 har översiktliga granskats av Deloitte AB i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. Revisorns rapport kan läsas på sidan 131 i Årsredovisning 2016.

Generella standardindikatorer

GRI-referens Sida/Hänvisning
Strategi och analys
G4-1 VD har ordet 4-5  (PDF-dokument, 84 kB)
Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn 41  (PDF-dokument, 64 kB), baksidan (PDF-dokument, 133 kB)
G4-4 Huvudsakliga produkter, tjänster och varumärken 6-7  (PDF-dokument, 44 kB)
G4-5 Huvudkontorets säte 109  (PDF-dokument, 66 kB)
G4-6 Länder som organisationen verkar i 112  (PDF-dokument, 40 kB)
G4-7 Ägarstruktur och bolagsform 65-66  (PDF-dokument, 212 kB)
G4-8 Marknader 19  (PDF-dokument, 1,1 MB)
G4-9 Bolagets storlek 41  (PDF-dokument, 64 kB), 97  (PDF-dokument, 84 kB), 101-102  (PDF-dokument, 1,2 MB), 105  (PDF-dokument, 25 kB)
G4-10 Antal anställda uppdelat på anställningsform, anställningstyp, kön och region 19  (PDF-dokument, 1,1 MB), 41  (PDF-dokument, 64 kB)
G4-11 Totalt antal anställda som omfattas av kollektivavtal 41  (PDF-dokument, 64 kB)
G4-12 Bolagets leverantörskedja 8-9  (PDF-dokument, 39 kB), 38  (PDF-dokument, 63 kB)
G4-13 Väsentliga förändringar i organisationens storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja under redovisningsperioden 2-3  (PDF-dokument, 1,1 MB), 23  (PDF-dokument, 1,1 MB), 41  (PDF-dokument, 64 kB)
G4-14 Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas i organisationen 37  (PDF-dokument, 69 kB)
G4-15 Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala principer som organisationen skrivit under eller stödjer 36  (PDF-dokument, 137 kB)
G4-16 Medlemskap i föreningar och/eller nationella/ internationella lobbyorganisationer 25  (PDF-dokument, 98 kB), 36  (PDF-dokument, 137 kB)
Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17 Lista över alla enheter som ingår i koncernredovisningen 122  (PDF-dokument, 36 kB)
G4-18 Process för definition av rapportens innehåll 36-37, (PDF-dokument, 167 kB) HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-19 Lista över identifierade väsentliga aspekter 36-37  (PDF-dokument, 167 kB)
G4-20 Respektive aspekts huvudsakliga påverkan inom organisationen HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-21 Respektive aspekts huvudsakliga påverkan utanför organisationen HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-22 Effekterna och skälen till förändrad information från tidigare rapporter HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-23 Väsentliga förändringar från tidigare rapporter gällande omfattning och områdesbegränsningar HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
Intressentengagemang
G4-24 Lista över organisationens intressentgrupper HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-25 Tillvägagångssätt för identifiering och urval av intressenter HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-26 Metod för intressentdialoger HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-27 Redogör för de nyckelområden som intressenterna lyft fram samt hur organisationen har hanterat dem HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
Information om redovisningen
G4-28 Redovisningsperiod 105  (PDF-dokument, 25 kB)
G4-29 Datum för senaste redovisad rapport 2016-02-02
G4-30 Redovisningscykel 105  (PDF-dokument, 25 kB)
G4-31 Kontaktperson gällande redovisningen Omslag (PDF-dokument, 94 kB)
G4-32 GRI-index med hänvisningar 162  (PDF-dokument, 35 kB)
G4-33 Policy för extern bestyrkning 36  (PDF-dokument, 137 kB)
Styrning
G4-34 Styrningsstruktur inklusive kommittéer vilka ansvarar för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor 36  (PDF-dokument, 137 kB)
Etik och integritet
G4-56 Organisationens värdegrund och uppförandekod 7  (PDF-dokument, 44 kB)

Specifika standardindikatorer

GRI-referens Sida/Hänvisning
DMA Ekonomisk prestanda 37  (PDF-dokument, 69 kB)
G4-EC1 Skapat och distribuerat ekonomiskt värde 37  (PDF-dokument, 69 kB)
G4-EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden 115  (PDF-dokument, 44 kB)
DMA Anställning 41-43  (PDF-dokument, 145 kB)
G4-LA1 Personalomsättning 42  (PDF-dokument, 50 kB)

DMA

Hälsa & säkerhet 38  (PDF-dokument, 63 kB)
G4-LA6 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 41  (PDF-dokument, 64 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Träning & utbildning 43  (PDF-dokument, 94 kB)
G4-LA11 Utvecklingssamtal 42  (PDF-dokument, 50 kB)
DMA Jämlikhet 41-42  (PDF-dokument, 84 kB)
G4-LA12 Sammansättning av företaget 41-42* (PDF-dokument, 84 kB)
DMA Lokala samhällen 25  (PDF-dokument, 98 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-SO1 Bolagets påverkan på samhällen där verksamhet bedrivs 8-9  (PDF-dokument, 39 kB), 25  (PDF-dokument, 98 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)*
DMA Anti-korruption 37  (PDF-dokument, 69 kB)
G4-SO5 Antal fall av korruption 37  (PDF-dokument, 69 kB)
DMA Märkning av produkter och tjänster 39-40  (PDF-dokument, 1,1 MB)
G4-PR5 Resultat av kundundersökningar 39-40  (PDF-dokument, 1,1 MB)
G4-CRE8 Hållbarhetscertifieringar för ny-, om- och tillbyggnation 18  (PDF-dokument, 1,1 MB), 25  (PDF-dokument, 98 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Energi 44-45  (PDF-dokument, 107 kB)
G4-EN3 Organisationens energiförbrukning 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-CRE1 Energiintensitet, byggnader 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Vatten
G4-EN8

Vattenanvändning per källa

45  (PDF-dokument, 64 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-CRE2 Vattenintensitet, byggnader 45  (PDF-dokument, 64 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Utsläpp 44-45  (PDF-dokument, 107 kB)
G4-EN15 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-EN16 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-EN17 Övriga indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-CRE3 Växthusgasintensitet, byggnader 44-45  (PDF-dokument, 107 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Avfall 44-45  (PDF-dokument, 107 kB)
G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 45  (PDF-dokument, 64 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
DMA Lagefterlevnad 18  (PDF-dokument, 1,1 MB)
G4-EN29 Betydande böter och sanktioner till följd av miljöbrott 18  (PDF-dokument, 1,1 MB)
DMA Leverantörsutvärdering avseende arbetsvillkor, samhälle & miljö 38  (PDF-dokument, 63 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-LA15 Negativa effekter av arbetsvillkor i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder 38  (PDF-dokument, 63 kB), HD (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-EN32 Andel nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier 38  (PDF-dokument, 63 kB), HD* (PDF-dokument, 2,7 MB)
G4-SO10 Negativa effekter på samhället i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder 38  (PDF-dokument, 63 kB), HD* (PDF-dokument, 2,7 MB)

Förklaring
HD = Hållbarhetsdata 2016 inklusive GRI-bilaga
* Indikatorn redovisas ej fullt ut