GRI och EPRA

Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standarder, nivå Core.

Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2016. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2016. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Redovisningen har översiktligt granskats av Deloitte.

Castellum rapporterar för bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste rekommendationer; Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR.
Castellums hållbarhetsredovisning och indikatorer enligt EPRA och hållbarhetsbilaga för 2016 har översiktliga granskats av Deloitte AB i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. Revisorns rapport kan läsas på sidan 131 i Årsredovisning 2016.

Generella standardindikatorer

G102-56RI-referens Sida/Hänvisning
1. Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn 123  (PDF-dokument, 43 kB)
102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 11-15  (PDF-dokument, 147 kB)
102-3 Organisationens huvudkontor 123  (PDF-dokument, 43 kB)
102-4 Verksamhetsländer 126  (PDF-dokument, 48 kB)
102-5 Ägarstruktur och bolagsform 80, (PDF-dokument, 184 kB) 123  (PDF-dokument, 43 kB)
102-6 Marknader 26, (PDF-dokument, 111 kB) 30-31  (PDF-dokument, 116 kB)
102-7 Organisationens storlek 3, (PDF-dokument, 43 kB) 5, (PDF-dokument, 55 kB) 60 (PDF-dokument)
102-8 Personalstyrka 60-61  (PDF-dokument, 84 kB)
102-9 Leverantörskedja 57-58  (PDF-dokument, 51 kB)
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörkedja 58, (PDF-dokument, 43 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 56  (PDF-dokument, 52 kB)
102-12 Externa initiativ 13, (PDF-dokument, 44 kB) 55, (PDF-dokument, 417 kB) 56  (PDF-dokument, 52 kB)
102-13 Medlemskap 13, (PDF-dokument, 44 kB) 46  (PDF-dokument, 48 kB)
2. Strategi och analys
102-14 Uttalande från högsta beslutsfattare 8-9  (PDF-dokument, 83 kB)
3. Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande 55-57  (PDF-dokument, 440 kB)
4. Styrning
102-18 Styrningsstruktur 99-103, (PDF-dokument, 145 kB) 108-110  (PDF-dokument, 67 kB)
102-22 Sammansättning av styrelse 100-103  (PDF-dokument, 137 kB)
102-24 Tillsättning av styrelse 100-102  (PDF-dokument, 92 kB)
102-25 Hantering av intressekonflikter 100  (PDF-dokument, 53 kB)
5. Intressentengagemang
102-40 Intressentgrupper 56  (PDF-dokument, 52 kB)
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 61  (PDF-dokument, 69 kB)
102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper 56  (PDF-dokument, 52 kB)
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 56  (PDF-dokument, 52 kB)
102-44 Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa 56, (PDF-dokument, 52 kB) 58  (PDF-dokument, 43 kB)
6. Redovisningsprofil
102-45 Enheter som ingår i rapporteringen 136  (PDF-dokument, 46 kB)
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll 56, (PDF-dokument, 52 kB) 58, (PDF-dokument, 43 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
102-47 Identifierade väsentliga områden 57  (PDF-dokument, 44 kB)
102-48 Reviderad information HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
102-49 Väsentliga förändringar HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
102-50 Redovisningsperiod 176  (PDF-dokument, 48 kB)
102-51 Datum för senaste redovisning  2017-02-03
102-52 Redovisningscykel 176  (PDF-dokument, 48 kB)
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll Omslag bak (PDF-dokument, 1,4 MB)
102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI standarder 176  (PDF-dokument, 48 kB)
102-55 GRI-index 176  (PDF-dokument, 48 kB)
102-56 Externt bestyrkande 145  (PDF-dokument, 40 kB)

Specifika standardindikatorer

GRI-referens Sida/Hänvisning
GRI 201: Ekonomisk utveckling
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 28, (PDF-dokument, 87 kB) 57, (PDF-dokument, 44 kB) 86-87, (PDF-dokument, 63 kB) 128  (PDF-dokument, 38 kB)
201-1 Skapat och distribuerat ekonomiskt värde 15  (PDF-dokument, 71 kB)
201-3 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden 123, (PDF-dokument, 43 kB) 129  (PDF-dokument, 48 kB)
GRI 205: Antikorruption
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55-57, (PDF-dokument, 440 kB) 109-110  (PDF-dokument, 49 kB)
205-3 Antal fall av korruption* 57  (PDF-dokument, 44 kB)
GRI 302: Energi
103-1, 103-2, 103-3 Utvecklingssamtal 55-56, (PDF-dokument, 432 kB) 66-67  (PDF-dokument, 118 kB)
302-1 Organisationens energiförbrukning 66-67, (PDF-dokument, 118 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
CRE1 Energiintensitet i byggnader 66, (PDF-dokument, 79 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 303: Vatten
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 67  (PDF-dokument, 75 kB)
303-1 Vattenanvändning per källa 67, (PDF-dokument, 75 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
CRE 2 Vattenintensitet i byggnader 67  (PDF-dokument, 75 kB)
GRI 305: Utsläpp
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 66-67 (PDF-dokument, 118 kB)
305-1 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) 66-67, (PDF-dokument, 118 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) 66-67, (PDF-dokument, 118 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
305-3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) 66-67, (PDF-dokument, 118 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
CRE3 Växthusgasutsläppsintensitet i byggnader 66-67, (PDF-dokument, 118 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 306: Avfall
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55, (PDF-dokument, 417 kB) 58, (PDF-dokument, 43 kB) 66-67 (PDF-dokument, 118 kB)
306-2 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod* 67, (PDF-dokument, 75 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 307: Efterlevnad miljö
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 24, (PDF-dokument, 78 kB) 55-58 (PDF-dokument, 446 kB)
307-1 Brott mot miljölagstiftning 24 (PDF-dokument, 78 kB)
GRI 308: Utvärdering av leverantörer avseende miljö
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55, (PDF-dokument, 417 kB) 57 (PDF-dokument, 44 kB)
308-1 Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier* 57-58, (PDF-dokument, 51 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 401: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55-56, (PDF-dokument, 432 kB) 60-63 (PDF-dokument, 139 kB)
 401-1 Personalomsättning 62 (PDF-dokument, 78 kB)
GRI 403: Hälsa och säkerhet
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 58, (PDF-dokument, 43 kB) 61 (PDF-dokument, 69 kB)
403-2 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 58, (PDF-dokument, 43 kB) 61-62, (PDF-dokument, 90 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 404: Utbildning
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55-56, (PDF-dokument, 432 kB) 60-63 (PDF-dokument, 139 kB)
404-1 Träning och kompetensutveckling* 62-63, (PDF-dokument, 118 kB)HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
404-3 Utvecklingssamtal* 62, (PDF-dokument, 78 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 55-56, (PDF-dokument, 432 kB) 60-63 (PDF-dokument, 139 kB)
405-1 Sammansättning av företaget 60, (PDF-dokument) 62 (PDF-dokument, 78 kB)
405-2 Löneskillnad mellan könen 62 (PDF-dokument, 78 kB)
GRI 413: Lokala samhällen
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 58-59 (PDF-dokument, 71 kB)
413-1 Bolagets påverkan på samhällen där verksamhet bedrivs 58-59 (PDF-dokument, 71 kB)
GRI 414: Utvärdering av leverantörer avseende samhälle
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 57-58 (PDF-dokument, 51 kB)
414-2 Negativ social påverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder* 57-58, (PDF-dokument, 51 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning 24 (PDF-dokument, 78 kB)
416-1 Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter 24 (PDF-dokument, 78 kB)
416-2 Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa
och säkerhet
HD (PDF-dokument, 4,7 MB)
CRE: Produktansvar
103-1, 103-2, 103-3 Hållbarhetsstyrning
CRE8 Hållbarhetscertifieringar för ny-, om- och tillbyggnation 24-25, (PDF-dokument, 99 kB) 46, (PDF-dokument, 48 kB) 55, (PDF-dokument, 417 kB) HD (PDF-dokument, 4,7 MB)

Förklaring
HD = Hållbarhetsdata 2017 inklusive EPRA och GRI-bilaga
* Indikatorn redovisas ej fullt ut