Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet innefattar att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv och förädla dessa värden genom verksamhetsprocesserna.

Hållbarhetsarbetet på Castellum handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. Vi är övertygade om att våra investeringar i hållbarhet kommer att skapa högre lönsamhet och därmed aktieägarvärde för Castellums aktieägare.

Vision

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och Castellum ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Castellum betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och bolaget strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Strategi

Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet ska prägla hela verksamheten, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång och arbetet driver lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde. Agerandet ska präglas av hög kompetens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Ställning till klimatförändringar och planetens gränser

Castellum erkänner de vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska Castellum därför styra och målsätta verksamheten i linje med FN Sustainable Development Goals och det globala klimatavtalet.
För att framtidssäkra Castellums portfölj ska byggnader energieffektiviseras, livscykelperspektiv ska beaktas vid investeringar, ansvar tas för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar energi öka och verksamheten anpassas till klimatförändringarna. Castellum ska vara engagerade i våra kunders och myndigheters klimatplaner och policys. Visa ledarskap och i möjligaste mån influera branschen till att bli mer klimatanpassad.

Åtagande

Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle. Castellum betraktar försiktighetsprincipen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och bolaget strävar efter ständiga förbättringar i syfte att främja en hållbar utveckling.
För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att,

Övergripande

 • Styra verksamheten i linje med FN Sustainable Development Goals som vi kan påverka.
 • Följa Castellums uppförandekod vilken bygger på FN Global Compact. Alla Castellums medarbetare och samarbetspartners ska förstå och följa respektive uppförandekod.
 • Kontinuerligt höja kompetensen inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor.
 • Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt arbete.

Ekologisk hållbarhet

 • Minimera scope 1,2 och 3 koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.
 • Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser för att inte äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida generationers möjligheter i en ändlig värld.
 • Bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära modeller.
 • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter.
 • Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom minimering av avfall, förebygga föroreningar och se avfallet som en resurs för återanvändning och återvinning.
 • Alla fastigheter som innehafts mer än ett
  år ska vara miljöinventerade, dessa ska
  uppdateras minst vart 10:e år.

Social hållbarhet

 • Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter vi förvaltar och för våra medarbetares välbefinnande.
 • Skapa en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets sammansättning.
 • Bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Engagera sig i frågor av betydelse för samhällsutvecklingen.
 • Uppmärksamma och förändra diskriminerande strukturer i organisationen.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa och mest professionella medarbetarna.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflöde.
 • Skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.
 • Ha en låg finansiell och operationell risk för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning.
 • Använda ekonomiskt och mänskligt kapital effektivt.

Castellums agenda – den hållbara staden

Castellums hållbarhetsarbete finns samlat i vår agenda för den hållbara staden. I denna finns mål fram till 2030 definierade utifrån fyra olika perspektiv planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. På Castellum är vi övertygade om att investeringar i hållbarhet skapar högre lönsamhet och därmed aktieägarvärde.

Elland, Filip

Hållbarhetschef Elland, Filip

Läs hållbarhetsavsnittet

Läs hållbarhetsavsnittet ur Årsredovisningen 2018 i sin helhet

Planeten

Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är ambitiöst och pågår i hela verksamheten

Framtidssäkring

För Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer

Välbefinnande

Castellum arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen

Uppförande

Uppförandekoden, som gäller för Castellums samtliga medarbetare baseras på våra värderingar