Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet innefattar att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv och förädla dessa värden genom verksamhetsprocesserna.

Förutom att ta ansvar och skapa värde för vårt samhälle, vår planet och framtida generationer skapar hållbarhetsarbetet ökade konkurrensfördelar för Castellum. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete bidrar också till en bättre förvaltning och god kontroll av fastigheterna. Detta ger nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet. Med andra ord handlar hållbarhet om att agera rätt idag så att de intressenter Castellums verksamhet är beroende av väljer Castellum i framtiden.

Vision

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och Castellum ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Castellum betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och bolaget strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Strategi

Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet ska prägla hela verksamheten, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång och arbetet driver lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde.
Agerandet ska präglas av hög kompetens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Ställning till klimatförändringar och planetens gränser

Castellum erkänner de vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska Castellum därför styra och målsätta verksamheten i linje med FN Sustainable Development Goals och det globala klimatavtalet.
För att framtidssäkra Castellums portfölj ska byggnader energieffektiviseras, livscykelperspektiv ska beaktas vid investeringar, ansvar tas för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar energi öka och verksamheten anpassas till klimatförändringarna. Castellum ska vara engagerade i våra kunders och myndigheters klimatplaner och policys. Visa ledarskap och i möjligaste mån influera branschen till att bli mer klimatanpassad.

Åtagande

Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle. Castellum betraktar försiktighetsprincipen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och bolaget strävar efter ständiga förbättringar i syfte att främja en hållbar utveckling.
För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att,

Övergripande

 • Styra verksamheten i linje med FN Sustainable Development Goals som vi kan påverka.
 • Följa Castellums uppförandekod vilken bygger på FN Global Compact. Alla Castellums medarbetare och samarbetspartners ska förstå och följa respektive uppförandekod.
 • Kontinuerligt höja kompetensen inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor.
 • Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt arbete.

Ekologisk hållbarhet

 • Minimera scope 1,2 och 3 koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.
 • Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser för att inte äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida generationers möjligheter i en ändlig värld.
 • Bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära modeller.
 • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter.
 • Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom minimering av avfall, förebygga föroreningar och se avfallet som en resurs för återanvändning och återvinning.

Social hållbarhet

 • Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter vi förvaltar och för våra medarbetares välbefinnande.
 • Skapa en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets sammansättning.
 • Bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Engagera sig i frågor av betydelse för samhällsutvecklingen.
 • Uppmärksamma och förändra diskriminerande strukturer i organisationen.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa och mest professionella medarbetarna.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflöde.
 • Skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.
 • Ha en låg finansiell och operationell risk för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning.
 • Använda ekonomiskt och mänskligt kapital effektivt.

Fokus

Hållbarhetsarbetet fokuseras på

 • Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

 • Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

 • Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

 • Uppförande

Hur vi ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang.

Läs mer om Castellums fokusområden.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Externa regelverk

 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Global Compact
 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöcertifiering - Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
 • Miljödiplomering
 • ISO 14001
 • BBR-krav
 • Övriga tillämpliga lagar och regler


Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner


Global Compact
Castellum har signerat FNs Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Global Compact omfattar 10 principer:

 1. Stöd och respekt för skydd för mänskliga rättigheter inom den sfär vi kan påverka.
 2. Försäkran att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 3. Föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Avskaffande av barnarbete.
 5. Avskaffande av tvångsarbete.
 6. Avskaffande av diskriminering.
 7. Stöd av försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Främjande av större miljömässigt ansvarstagande.
 9. Uppmuntran till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Motverkan av alla former av korruption.

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

En gemensam, operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det finns det ett hållbarhetsforum med syfte att involvera utvecklingsarbetet i verksamheten. Hållbarhetsforumet består av ansvariga chefer från kärnverksamheten; HR, kommunikation, projektutveckling, förvaltning, region VD, finans och inköp.

Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Castellums medarbetare utbildas kontinuerligt i hållbarhetsfrågor, och ambitionen är att alla nya medarbetare ska genomgå en introduktionsutbildning i hållbarhet.