Hållbarhetsstrategi

Castellums agenda för den hållbara staden

Castellum har alltid arbetat hållbart. Vi har minskat vår miljöpåverkan, arbetat med energieffektivitet och håll­ barhetscertifierat våra fastigheter. Vi är långsiktiga samhällsbyggare. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör. Och i alla våra investeringar.

Det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa

Castellums vision för hållbarhetsarbetet är att över tid vara det mest hållbara fastighets­bolaget i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi ser samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar. Castellum är en ansvarsfull samhällsutvecklare och vi driver utvecklingen framåt.

Hållbarhetsmål och strategi

2030 ska Castellum ha netto­noll koldioxid­ utsläpp. 2017 fastställde styrelsen en konkret hållbarhetsstrategi – Den hållbara staden 2030 – med 22 mätbara delmål och åtgärder för att nå det långsiktiga målet, vilken revideras och uppdateras varje år. Delmålen följs upp och rapporteras kvartalsvis. De klimatrelaterade målen som Castellum fastställt är godkända av Science Based Targets initative (SBTi).

Den hållbara staden 2030 består av fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. Utifrån fokus­områdena driver Castellum verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i allt vi gör

Castellum ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsmålen ska vara integrerade i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet präglar hela verksamheten, såväl ägande, för­valtning och utveckling av fastighetsportföljen som relationer med kunder, medarbetare och finansiärer. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för bolagets fram­gång och driver lönsamhet samt utvecklingen av ett långsiktigt aktieägarvärde. Castellums
agerande kännetecknas alltid av hög kompe­tens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Andra viktiga utgångspunkter för vårt hållbarhetsarbete är de tio principerna i FN:s Global Compact som vi står bakom och har anslutit oss till, Parisavtalet och att vi aktivt bidrar i arbetet med att realisera FN:s globala hållbarhetsmål.