Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet innefattar att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv och förädla dessa värden genom verksamhetsprocesserna.

Förutom att ta ansvar och skapa värde för vårt samhälle, vår planet och framtida generationer skapar hållbarhetsarbetet ökade konkurrensfördelar för Castellum. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete bidrar också till en bättre förvaltning och god kontroll av fastigheterna. Detta ger nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet. Med andra ord handlar hållbarhet om att agera rätt idag så att de intressenter Castellums verksamhet är beroende av väljer Castellum i framtiden.

Vision

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och Castellum ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Castellum betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och bolaget strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Strategi

Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet ska prägla hela verksamheten, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång och arbetet driver lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde.
Agerandet ska präglas av hög kompetens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Fokus

Hållbarhetsarbetet fokuseras på

 • Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

 • Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

 • Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

 • Samhället

Hur vi ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang.

Läs mer om Castellums fokusområden.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Externa regelverk

 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Global Compact
 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöcertifiering - Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
 • Miljödiplomering
 • ISO 14001
 • BBR-krav
 • Övriga tillämpliga lagar och regler


Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner


Global Compact
Castellum har signerat FNs Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Global Compact omfattar 10 principer:

 1. Stöd och respekt för skydd för mänskliga rättigheter inom den sfär vi kan påverka.
 2. Försäkran att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 3. Föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Avskaffande av barnarbete.
 5. Avskaffande av tvångsarbete.
 6. Avskaffande av diskriminering.
 7. Stöd av försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Främjande av större miljömässigt ansvarstagande.
 9. Uppmuntran till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Motverkan av alla former av korruption.

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

En gemensam, operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det finns det ett hållbarhetsforum med syfte att involvera utvecklingsarbetet i verksamheten. Hållbarhetsforumet består av ansvariga chefer från kärnverksamheten; HR, projektutveckling, förvaltning, region VD, finans och inköp.

Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Castellums medarbetare utbildas kontinuerligt i hållbarhetsfrågor, och ambitionen är att alla nya medarbetare ska genomgå en introduktionsutbildning i hållbarhet.