Intressentdialog och fokusområden

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Castellums hållbarhetshöjdpunkter 2017

Castellum genomförde en intressentdialog 2016 med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse som visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum. Resultatet av intressentdialogen framgår i matrisen nedan.


Resultatet av den genomförda intressentdialogen i kombination med bolagets väsentlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på följande områden;

  • Planeten
  • Framtidssäkring
  • Välbefinnande
  • Uppförande

Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen. För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka.

Målsättning
• 15% energibesparing per kvm jmf med 2015
• Netto-noll koldioxidutsläpp till 2030
• 100% fossiloberoende fordon till 2020
• 1% vattenbesparing per år
• 100% icke fossil energi till 2030
Utfall
• 6% energibesparing jmf med 2016
• 78% minskning av CO2-utsläpp jmf med 2007
• 34% fossiloberoende fordon
• 4% vattenbesparing


Effektiv resurshantering (PDF-dokument, 757 kB)

Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring. För Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar Castellum bl a med miljöinventeringar samt erkända miljöcertifieringssystem av fastigheterna. Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinventerade. Castellum miljöcertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer.Om dessa projekt avser kontor och butikslokaler ska de certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld i Sverige. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås. För nya projekt i Danmark gäller certifieringsnivå, BREEAM, betyg Excellent. Castellum har även under året vidareutvecklat koncernens hållbarhetsprogram vid nybyggnation och ombyggnation.

Framtidssäkring (PDF-dokument, 652 kB)

Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.
Välbefinnande (PDF-dokument, 2,1 MB)

Uppförande

Hur vi ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang. Som en av de största svenska fastighetsägarna har Castellum ett ansvar att bidra till en positiv utveckling av de orter där Castellum är verksamma. Ansvar tas bl a genom att samarbeta med kommun, skola, kunder och branschkollegor - något som Castellum gör i våra 20-tal städer där vi är verksamma.
Uppförande (PDF-dokument, 1,4 MB)