Intressentdialog och fokusområden

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Castellums viktigare frågor från ett intressentgruppsperspektiv

Castellum genomför kontinuerligt dialoger, intervjuer och enkäter med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse som visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum. Utöver denna intressentdialog har Castellum en löpande dialog angående hållbarhetsrelaterade frågor vid styrelsemöten, träffar med aktieägare och i den dagliga kontakten med kunder, anställda och leverantörer. intressentdialogen är begränsad till de områden där Castellum anses ha störst påverkan på bolaget eller som påverkas mest av bolagets verksamhet.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs om vår intressentdialog och väsentlighetsanalys i Årsredovisning 2021