Intressentdialog och fokusområden

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Intressentdialogen som genomfördes 2016 med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum. Resultatet av intressentdialogen framgår i matrisen nedan.


Resultatet av den genomförda intressentdialogen i kombination med bolagets väsentlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på;

  • Planeten
  • Framtidssäkring
  • Välbefinnande
  • Uppförande

Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen. För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Målsättningen är att minska energianvändningen minst 3% per kvm och år.
För 2015 var utfallet -5% jämfört med 2014. Energianvändningen ska vara 50% lägre än branschgenomsnittet år 2017 och 90% ska komma från fossilfri energi före 2020. För 2015 uppnåddes 43% respektive 95%.
Läs mer (PDF-dokument, 107 kB)

Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring. För Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar Castellum bl a med miljöinventeringar samt erkända miljöcertifieringssystem av fastigheterna. Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinventerade och att alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer av kontors- och butikslokaler ska miljöcertifieras i minst Miljöbyggnad Silver och möjligheten till Guld utredas.
Läs mer (PDF-dokument, 98 kB)

Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.
Läs mer (PDF-dokument, 145 kB)

Uppförande

Hur vi ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang. Som en av de största svenska fastighetsägarna har Castellum ett ansvar att bidra till en positiv utveckling av de orter där Castellum är verksamma. Ansvar tas bl a genom att samarbeta med kommun, skola, kunder och branschkollegor - något som Castellum gör på de 17 orter där vi är verksamma.
Läs mer (PDF-dokument, 63 kB)

Höjdpunkter i Castellums hållbarhetsarbete 2016