Målsättningar

Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och vi har sänkt vår energiförbrukning med nästan en tredjedel på tio år. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

Målsättningar
Effektiv resursanvändning Utfall 2016 (2015)
Energianvändning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnittet år 2017 43% (43%)
2017 ska energianvändningen minskat med 30% i förhållande till energiförbrukningen 2007, innebärande en energieffektivisering om minst 3% per år 26% (28%)
2017 ska koldioxidutsläppen minskat med 70% i förhållande till koldioxidutsläppen per kvadratmeter 2007, innebärande en minskning med 6% per år till 2017. (Ny från jan 2016) 71% besparing per kvm 2016 jmf med 2007 (48%)
90% av energianvändningen ska komma från förnybar energi före 2020 96% (95%)
2017 ska vattenanvändningen per kvadratmeter reducerats med 5% i förhållande till vattenanvändningen 2013 +11% (-2% i Like-for-Like portföljen) 2016 jmf med 2007 (1%)
Alla fordon ska vara fossilfria år 2020 32% (25%)
Hållbart fastighetsbestånd Utfall 2016 (2015)
Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöklassas. Om dessa projekt avser kontor- och butikslokaler ska de miljöklassas enligt minst Miljöbyggnad Silver, möjligheten att nå Guld ska också alltid utredas och övervägas Uppfyllt (Uppfyllt)
30% av fastighetsbeståndet ska vara miljöklassat 2017 24% + 11% pågående projekt 2016 (20% + 8% pågående projekt totalt 2015)
Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade 89% (93%)
>Hållbara samarbeten Utfall 2016 (2015)
Castellum ska erbjuda alla större kunder, nya och befintliga, fördjupade hållbarhetssamarbeten i form av utökade gröna avtal. (uppdaterat från jan 2016) 62 gröna avtal har tecknats 2015 (62 st 2015)
Castellum ska ställa hållbarhetskrav, i enlighet med denna policy samt uppförandekod, på samtliga leverantörer. Arbete pågår.
Socialt engagemang och ansvarstagande Utfall 2016 (2015)
Castellum ska bedriva ett fokuserat socialt engagemang med ett fokus på ungdomar och utanförskap. Engagemanget innefattar lokala samarbeten och sponsring för att främja målgruppen. (uppdaterat jan 2016) En mängd initiativ pågår. Läs mer i vår årsredovisning (PDF-dokument, 1,5 MB)
Castellum ska varje år skapa flertalet arbetstillfällen för ungdomar med mål att ge dem en möjlighet att komma in i näringslivet och ge arbetslivserfarenhet. (uppdaterat jan 2016) 77 ungdomar fick en chans in i arbetslivet 2016, varav 14 st lärlingar. (75 ungdomar 2015)
Castellum ska vara en organisation som främjar mångfald och jämställdhet. Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten
Castellum tror på engagemang, samarbete och utveckling och ska därför uppmuntra till detta inom organisationen. Castellum ska mäta och positivt sticka ut från jämförelseindex avseende Nöjd Medarbetarindex. NKI: 79, NMI 85 (NKI: 80, NMI: 85)