Målsättningar

Övergripande ska Castellum vara ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling. Inom Castellum finns nedan övergripande hållbarhetsmål. Målen följs varje år upp och kommuniceras externt. Mål sätts både på kort sikt per år och fram till år 2025. Andra mål sätts på mellan- och lång sikt mellan år 2025 till år 2030.

Åtaganden i Den hållbara staden 2030

malsattning-planeten.jpg
Planeten
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resurs­användningen och koldioxid­utsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

malsattning-framtidssakring.jpg
Framtidssäkring
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

malsattning-valbefinnande.jpg
Välbefinnande
Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

malsattning-uppforande.jpg
Uppförande
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Den-hallbara-staden-AR-2021.jpg

Historiska målsättningar och utfall


2021 2020 2019 2018 2017
Löpande mål
100 % fossiloberoende fordon 100 % 100 % 86 % 62 % 34 %
1 % vattenbesparing per år -6 % -13 % -3 % -1 % -4 %
2,5 % energieffektivisering per år 0 % -12 % -8 % 3 % -6 %
All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tillföra ekosystemtjänster i större projekt 100 % 100 % 100 % 100 % -
Återbruk i alla projekt (implementeras 2022) - - - - -
<2 % korttidssjukfrånvaro 1,10 % 0,90 % 1,00 % 1,60 % 1,20 %
<3 % långtidssjukfrånvaro 1,80 % 1,10 % 1,90 % 2,20 % 0,80 %
Noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer (implementeras 2022) - - - - -
4 % av medarbetarna ska vara lärlingar 4 % 2 % 5 % 6 % 4 %
Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % av medarbetarna ska vara utbildade i vår uppförandekod 93 % 100 % 100 % 100 % -
Mål 2025
22 % lägre energiförbrukning jämfört med 2015 -11 % -15 % -8 % -1 % -6 %
100 solcellsanläggningar inom solcellsprogrammet 100 på sol 55 39 26 22 16
75 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100 kWh/m2, år 67 % - - - -
50 % av beståndet hållbarhetscertifierat 48 % 39 % 36 % 33 % 29 %
40–60 % jämställt i samtliga yrkeskategorier kvinnor 43 %,
män 57 %
kvinnor 40 %,
män 60 %
kvinnor 39 %,
män 61 %
kvinnor 42 %,
män 58 %
kvinnor 38 %,
män 62 %
20 % av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund 9 % 8 % 6 % 6 % ingen mätning
Mål 2030
Netto-noll koldioxidutsläpp, godkänt enligt Science Based Target. Uppnås genom följande färdplaner:
Netto-noll inom Fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2)
1,2 kg/kvm 2021 och 0 kg/kvm 2030
1,5 kg/kvm 1,0 kg/kvm 1,5 kg/kvm 1,2 kg/kvm 1,7 kg/kvm
Netto-noll inom Projektutveckling (Scope 3).
15% minskade CO2-utsläpp/kvm vid nyproduktion av kontor
15 % - - - -
100 % icke-fossil energi 95 % 95 % 96 % 95 % 95 %
100 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/m2, år 31 % - - - -
Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt (implementeras 2022) - - - - -