Målsättningar

Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och vi har sänkt vår energiförbrukning med nästan en tredjedel på tio år. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

Nya målsättningar från 2018

Planeten 2018
Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

15% energibesparing per kvm år 2025 jmf med index 2015 och en energieffektivisering om minst 1,5% per år i like-for-like portföljen

1% besparing (0%) jmf med 2015 och
3% ökning (6% minskning) i Like-for-like

Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030

86% (78%) minskade CO2-utsläpp sedan 2007.
95% (95%) förnybar energi

100% av alla fordon ska vara fossiloberoende 2020

62% (34%) fossiloberoende

1% vattenbesparing per år i like-for-like portföljen

1% besparing (4%) vattenbesparing
Framtidssäkring
Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

50% av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2025.

33% av fastighetsbeståndet i kvm är miljöcertifierat och certifiering pågår av ytterligare 6%. Castellum äger flest miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen.

Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöcertifieras. Miljöbyggnad Guld gäller vid nyeller ombyggnation för kontor och handel. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås.

Samtliga av Castellums större ny- eller ombyggnationer för kontor och handel uppfyllde detta mål under 2018.

Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nyproduktion och större projekt och minst lika mycket ekosystemtjänster eller mer ska återskapas på platsen.

Ett verktyg för ekosystemtjänster har implementerats under 2018 och används i alla nya projekt.

Välbefinnande
Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.

Följande fördelning avseende jämställdhet:
– Koncernledning: 44% kvinnor, 56% män
– Regionala ledningsgrupper: 40% kvinnor, 60% män
– Förvaltning/kundvård: 32% kvinnor, 68% män
– Projekt- och affärsutveckling: 24% kvinnor, 76% män
– Stödfunktioner: 65% kvinnor, 35% män

<2% kortidssjukfrånvaro

1,6% kortidssjukfrånvaro

<3% långtidssjukfrånvaro

2,2% långtidssjukfrånvaro

20% av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund för att närmre spegla samhällets sammansättning.

6% av Castellums medarbetare har internationell bakgrund.

Uppförande
Hur vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot vårt samhälle och intressenter.

4 % av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.

Totalt har 85 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2018. Av dessa var 23 st lärlingar motsvarande ca 6% av Castellums anställda, varav 14 stycken i projekt.

Bonus till entreprenörer som anlitar lärlingar i våra projekt.

100% av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden.

Samtliga medarbetare har genomgått webbaserad utbildning i uppförandekoden.

Historiska målsättningar och utfall
Effektiv resursanvändning 2017  2016 2015 2014
Energianvändning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnittet år 2017 46% 43% 43% 41%
2017 ska energianvändningen minskat med 30% i förhållande till energiförbrukningen 2007, innebärande en energieffektivisering om minst 3% per år Minskning sedan 2007: 27% 26% 28% 22%
2017 ska koldioxidutsläppen minskat med 70% i förhållande till koldioxidutsläppen per kvadratmeter 2007, innebärande en minskning med 6% per år till 2017. (Ny från jan 2016) Minskning sedan 2007: 78% 71% besparing per kvm 2016 jmf med 2007 48% 33%
90% av energianvändningen ska komma från förnybar energi före 2020  95% 96% 95% 81%
2017 ska vattenanvändningen per kvadratmeter reducerats med 5% i förhållande till vattenanvändningen 2013 Minskning sedan 2013: 5% +11% (-2% i
Like-for-Like portföljen) 2016
jmf med 2007
1% -7%
Alla fordon ska vara fossilfria år 2020  34% 32% 25%
Hållbart fastighetsbestånd 2016  2015  2014
Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöklassas. Om dessa projekt avser kontor- och butikslokaler ska de miljöklassas enligt minst Miljöbyggnad Silver, möjligheten att nå Guld ska också alltid utredas och övervägas Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
30% av fastighetsbeståndet ska vara miljöklassat 2017  29%, 7% pågående 2017 24% + 11%
pågående projekt 2016
20% + 8% pågående projekt totalt 2015 20%
Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade  82% 89% 93% 85%
Hållbara samarbeten 2017 2016 2015 2014
Castellum ska erbjuda alla större kunder, nya och befintliga, fördjupade hållbarhetssamarbeten i form av utökade gröna avtal. (uppdaterat från jan 2016) 20 st 90 st 62 st 40st
Castellum ska ställa hållbarhetskrav, i enlighet med denna policy samt uppförandekod, på samtliga leverantörer. Arbete pågår. Arbete pågår.
Socialt engagemang och ansvarstagande 2017 2016  2015 2014
Castellum ska bedriva ett fokuserat socialt engagemang med ett fokus på ungdomar och utanförskap. Engagemanget innefattar lokala samarbeten och sponsring för att främja målgruppen. (uppdaterat jan 2016) En mängd initiativ pågår.
Läs mer i vår årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 87 kB)
En mängd initiativ pågår.
Läs mer i vår årsredovisning (PDF-dokument, 1.5 MB)
Castellum ska varje år skapa flertalet arbetstillfällen för ungdomar med mål att ge dem en möjlighet att komma in i näringslivet och ge arbetslivserfarenhet. (uppdaterat jan 2016) 57 ungdomar fick en chans in i arbetslivet, varav 14 st lärlingar 77 ungdomar 75 ungdomar 60 ungdomar
Castellum ska vara en organisation som främjar mångfald och jämställdhet. Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten
Castellum tror på engagemang, samarbete och utveckling och ska därför uppmuntra till detta inom organisationen. Castellum ska mäta och positivt sticka ut från jämförelseindex avseende Nöjd Medarbetarindex. NMI: 81 NMI 85 NMI: 85 NMI: 85