Målsättningar

Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och vi har sänkt vår energiförbrukning med nästan en tredjedel på tio år. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

Nya målsättningar från 2017

Planeten 2017
Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före år 2030.

95% fossilfri energi pch 78% minskade koldioxidutsläpp jmf med 2007.

15% energibesparing per kvadratmeter till år 2025 jämfört med index år 2015 och en energieffektivisering om minst 1,5 % per år i like-for-like portfölj.

- 6% besparing i jämförbar (like-for-like) portfölj och - 3% besparing jmf. 2015.

1% vattenbesparing per år i jämförbar (like-for-like) portfölj.

- 4% jmf 2016.

100% av alla fordon ska vara fossiloberoende år 2020.

34%
Framtidssäkring
Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

50% av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2025.

29%

Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöcertifieras. Miljöbyggnad Guld gäller vid ny- eller ombyggnation av kontors- och butikslokaler. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås.

Uppfyllt

100% av alla fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade, samt ska dessa uppdateras minst vart 10:e år.

82%

Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nyproduktion och större projekt och minst lika mycket ekosystemtjänster eller mer ska återskapas på platsen.

Verktyg lanseras 2018.
Välbefinnande
Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Castellum ska långsiktigt uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner och i samtliga yrkeskategorier, vilket innebär att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent 2025.

Kartläggning har skett udner året av samtliga kategorier avseende jämställdhet och kommer redovisas under 2018.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska öka för att långsiktigt spegla samhällets sammansättning.

Pågår utredning för att kartlägga och integrera i rekryteringsprocess.

I Castellum skall vi sträva efter att skapa en god, trivsam och säker arbetsmiljö där korttidssjukfrånvaron inte skall överstiga 2% och långtidssjukfrånvaron skall inte överstiga 3%.

1,2% korttidssjukfrånvaro och
0,8% långtidssjukfrånvaro.
Uppförande
Hur vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot vårt samhälle och intressenter.

4 % av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.

57 ungdomar har gjort praktik eller feriearbetetat i Castellum under 2017 varav 14 st lärlingar vilket motsvarar ca 4% av Castellums medarbetare.

Incitamentutfall ska erbjudas entreprenörer i större projekt om de skapar arbetstillfällen för ungdomar eller långtidsarbetslösa.

Uppfyllt.

Alla Castellums medarbetare ska utbildas och följa Castellums uppförandekod.

Samtliga medarbetare och styrelse har under hösten genomfört en webbaserad utbildning i hållbarhet och uppförandekod.
Historiska målsättningar och utfall
Effektiv resursanvändning 2017  2016 2015 2014
Energianvändning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnittet år 2017 46% 43% 43% 41%
2017 ska energianvändningen minskat med 30% i förhållande till energiförbrukningen 2007, innebärande en energieffektivisering om minst 3% per år Minskning sedan 2007: 27% 26% 28% 22%
2017 ska koldioxidutsläppen minskat med 70% i förhållande till koldioxidutsläppen per kvadratmeter 2007, innebärande en minskning med 6% per år till 2017. (Ny från jan 2016) Minskning sedan 2007: 78% 71% besparing per kvm 2016 jmf med 2007 48% 33%
90% av energianvändningen ska komma från förnybar energi före 2020  95% 96% 95% 81%
2017 ska vattenanvändningen per kvadratmeter reducerats med 5% i förhållande till vattenanvändningen 2013 Minskning sedan 2013: 5% +11% (-2% i
Like-for-Like portföljen) 2016
jmf med 2007
1% -7%
Alla fordon ska vara fossilfria år 2020  34% 32% 25%
Hållbart fastighetsbestånd 2016  2015  2014
Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöklassas. Om dessa projekt avser kontor- och butikslokaler ska de miljöklassas enligt minst Miljöbyggnad Silver, möjligheten att nå Guld ska också alltid utredas och övervägas Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
30% av fastighetsbeståndet ska vara miljöklassat 2017  29%, 7% pågående 2017 24% + 11%
pågående projekt 2016
20% + 8% pågående projekt totalt 2015 20%
Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade  82% 89% 93% 85%
Hållbara samarbeten 2017 2016 2015 2014
Castellum ska erbjuda alla större kunder, nya och befintliga, fördjupade hållbarhetssamarbeten i form av utökade gröna avtal. (uppdaterat från jan 2016) 20 st 90 st 62 st 40st
Castellum ska ställa hållbarhetskrav, i enlighet med denna policy samt uppförandekod, på samtliga leverantörer. Arbete pågår. Arbete pågår.
Socialt engagemang och ansvarstagande 2017 2016  2015 2014
Castellum ska bedriva ett fokuserat socialt engagemang med ett fokus på ungdomar och utanförskap. Engagemanget innefattar lokala samarbeten och sponsring för att främja målgruppen. (uppdaterat jan 2016) En mängd initiativ pågår.
Läs mer i vår årsredovisning 2017 (PDF-dokument, 87 kB)
En mängd initiativ pågår.
Läs mer i vår årsredovisning (PDF-dokument, 1,5 MB)
Castellum ska varje år skapa flertalet arbetstillfällen för ungdomar med mål att ge dem en möjlighet att komma in i näringslivet och ge arbetslivserfarenhet. (uppdaterat jan 2016) 57 ungdomar fick en chans in i arbetslivet, varav 14 st lärlingar 77 ungdomar 75 ungdomar 60 ungdomar
Castellum ska vara en organisation som främjar mångfald och jämställdhet. Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten
Castellum tror på engagemang, samarbete och utveckling och ska därför uppmuntra till detta inom organisationen. Castellum ska mäta och positivt sticka ut från jämförelseindex avseende Nöjd Medarbetarindex. NMI: 81 NMI 85 NMI: 85 NMI: 85