Målsättningar

Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och vi har sänkt vår energiförbrukning med nästan en tredjedel på tio år. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

Nya målsättningar från 2017

Planeten

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen

 • Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före år 2030.
 • 15 % energibesparing per kvadratmeter till år 2025 jämfört med index år 2015 och en energieffektivisering om minst 1,5 % per år i like-for-like1 portföljen.
 • 1 % vattenbesparing per år i like-for-like portföljen.
 • 100 % av alla fordon ska vara fossiloberoende år 2020.

Framtidssäkring

Hur vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring

 • 50 % av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2025
 • Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöcertifieras. Om dessa projekt avser kontor- och butikslokaler ska de miljöcertifieras enligt minst Miljöbyggnad betyg Guld. Om betyg Guld inte är möjligt enligt särskild utredning kan betyg Silver väljas. För nyproducerade och stora ombyggnationer i Danmark väljs minst BREEAM Excellent istället för Miljöbyggnad om de avser kontor och butikslokaler.
 • 100 % av alla fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade, samt ska dessa uppdateras minst vart 10:e år.
 • Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nyproduktion och större projekt och minst lika mycket ekosystemtjänster eller mer ska återskapas på platsen.

Välbefinnande

Hur vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning

 • Castellum ska långsiktigt uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner och i samtliga yrkeskategorier, vilket innebär att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent 2025.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska öka för att långsiktigt spegla samhällets sammansättning.
 • I Castellum skall vi sträva efter att skapa en god, trivsam och säker arbetsmiljö där korttidssjukfrånvaron inte skall överstiga 2% och långtidssjukfrånvaron skall inte överstiga 3%.

Uppförande

Hur vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot vårt samhälle och intressenter

 • 4 % av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.
 • Incitamentutfall ska erbjudas entreprenörer i större projekt om de skapar arbetstillfällen för ungdomar eller långtidsarbetslösa.
 • Alla Castellums medarbetare ska utbildas och följa Castellums uppförandekod.
Historiska målsättningar och utfall
Effektiv resursanvändning 2016 2015 2014
Energianvändning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnittet år 2017 43% 43% 41%
2017 ska energianvändningen minskat med 30% i förhållande till energiförbrukningen 2007, innebärande en energieffektivisering om minst 3% per år 26% 28% 22%
2017 ska koldioxidutsläppen minskat med 70% i förhållande till koldioxidutsläppen per kvadratmeter 2007, innebärande en minskning med 6% per år till 2017. (Ny från jan 2016) 71% besparing per kvm 2016 jmf med 2007 48% 33%
90% av energianvändningen ska komma från förnybar energi före 2020 96% 95% 81%
2017 ska vattenanvändningen per kvadratmeter reducerats med 5% i förhållande till vattenanvändningen 2013 +11% (-2% i Like-for-Like portföljen) 2016 jmf med 2007 1% -7%
Alla fordon ska vara fossilfria år 2020 32% 25%
Hållbart fastighetsbestånd Utfall 2016  2015  2014
Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöklassas. Om dessa projekt avser kontor- och butikslokaler ska de miljöklassas enligt minst Miljöbyggnad Silver, möjligheten att nå Guld ska också alltid utredas och övervägas Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
30% av fastighetsbeståndet ska vara miljöklassat 2017 24% + 11% pågående projekt 2016 20% + 8% pågående projekt totalt 2015 20%
Samtliga fastigheter som innehavts mer än ett år skall vara miljöinventerade 89% 93% 85%
Hållbara samarbeten Utfall 2016 2015 2014
Castellum ska erbjuda alla större kunder, nya och befintliga, fördjupade hållbarhetssamarbeten i form av utökade gröna avtal. (uppdaterat från jan 2016) 90 gröna avtal har tecknats 2015 62 st 40st
Castellum ska ställa hållbarhetskrav, i enlighet med denna policy samt uppförandekod, på samtliga leverantörer. (Ny från 2016) Arbete pågår.
Socialt engagemang och ansvarstagande Utfall 2016  2015 2014
Castellum ska bedriva ett fokuserat socialt engagemang med ett fokus på ungdomar och utanförskap. Engagemanget innefattar lokala samarbeten och sponsring för att främja målgruppen. (uppdaterat jan 2016) En mängd initiativ pågår. Läs mer i vår årsredovisning (PDF-dokument, 1,5 MB)
Castellum ska varje år skapa flertalet arbetstillfällen för ungdomar med mål att ge dem en möjlighet att komma in i näringslivet och ge arbetslivserfarenhet. (uppdaterat jan 2016) 77 ungdomar fick en chans in i arbetslivet 2016, varav 14 st lärlingar. 75 ungdomar 60 ungdomar
Castellum ska vara en organisation som främjar mångfald och jämställdhet. Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten Jämställdhets- och mångfaldsplaner finns i verksamheten
Castellum tror på engagemang, samarbete och utveckling och ska därför uppmuntra till detta inom organisationen. Castellum ska mäta och positivt sticka ut från jämförelseindex avseende Nöjd Medarbetarindex. NKI: 79, NMI 85 NKI: 80, NMI: 85 NKI: 79, NMI: 85