Organisation & styrning av hållbarhetsarbetet

Castellums hållbarhetsstyrning ska säkerställa en effektiv organisation som utvecklar företagets hållbarhetsarbete och realiserar hållbarhetsstrategin. Viktiga utgångspunkter är de 17 globala hållbarhetsmålen, Parisavtalet och ambitionen att nå de egna långsiktiga hållbarhetsmålen som sträcker sig ända till 2030.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:

Externa lagar och riktlinjer

 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • BBR-krav (Boverkets byggregler)
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • FN:s konvention om barnets rättigheter
 • EU:s Taxonomiförordning
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ

 • GRI Standards
 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Parisavtalet
 • Sveriges färdplan för ett fossilfritt Sverige
 • Global Compact
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • TCFD
 • ISO 14001
 • Science Based Targets
 • Hållbarhetscertifieringar – Green Building
  – Miljöbyggnad
  – BREEAM
  – LEED
  – WELL
  – Noll CO2
 • Lokala hållbarhetsprogram och klimatanpassningsplaner

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner

Läs mer i Castellums Årsredovisning 2021. (PDF-dokument, 2,7 MB)