Organisation & styrning av hållbarhetsarbetet

En gemensam, operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det finns det ett hållbarhetsforum med syfte att involvera utvecklingsarbetet i verksamheten. Hållbarhetsforumet består av ansvariga chefer från kärnverksamheten; HR, kommunikation, projektutveckling, förvaltning, region VD, finans och inköp.

Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Castellums medarbetare utbildas kontinuerligt i hållbarhetsfrågor, och ambitionen är att alla nya medarbetare ska genomgå en introduktionsutbildning i hållbarhet.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Externa regelverk

 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Global Compact
 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöcertifiering - Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
 • Miljödiplomering
 • ISO 14001
 • BBR-krav
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner

Global Compact

Castellum har signerat FNs Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Global Compact omfattar 10 principer:

 1. Stöd och respekt för skydd för mänskliga rättigheter inom den sfär vi kan påverka.
 2. Försäkran att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 3. Föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Avskaffande av barnarbete.
 5. Avskaffande av tvångsarbete.
 6. Avskaffande av diskriminering.
 7. Stöd av försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Främjande av större miljömässigt ansvarstagande.
 9. Uppmuntran till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Motverkan av alla former av korruption.