Kunder

En viktig framgångsfaktor är organisationens kunskap om och känsla för den lokala marknaden. Genom lokala organisationer nära kund tar Castellum affärsbesluten där affärerna finns och kan därmed erbjuda kunderna korta beslutsvägar och snabba besked – helt enkelt en enklare vardag. Samtidigt ges kunderna tryggheten att arbeta tillsammans med en stor, resursstark nationell koncern.

Castellums kunder speglar svenskt, danskt och finskt näringsliv

Castellums stora kontraktsportfölj, med ca 6 300 kommersiella kontrakt, är en spegling av svenskt, danskt och finskt näringsliv och därmed inhemsk ekonomi. Där det enskilt största kontraktet svarar för ca 2% av Castellums totala hyresintäkter. Riskspridning i kontraktsportföljen är god avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek, löptider och branscher i vilka kunderna är verksamma.

Närhet till kunden

Castellums organisation med lokal närvaro i ett 20-tal städer ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk, som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer för kunderna.

Nöjda kunder

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och kundmätningar genomförs regelbundet. För att följa upp och utvärdera genomförda insatser genomförs årligen en extern kundmätning, Nöjd Kund Index. Mätningen visar såväl kundernas generella uppfattning om Castellum som hur väl Castellum lever upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice, miljö och information. En stor andel av kunderna, nästan nio av tio, svarar att de gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra.

Lindbäcks bygg

För byggföretaget Lindbäcks var det läget, men framförallt möjligheten att kunna utforma en kreativ och unik miljö som fick styra valet av lokal när det var dags att expandera till något större. Högst upp i Castellums fastighet Torsplan 2, med fantastisk utsikt över Stockholms hustak trivs de perfekt.

E.ON prioriterar hälsa och välmående på jobbet