E.ON prioriterar hälsa och välmående på jobbet

Castellum ska utveckla och bygga ett nytt WELL-certifierat kontorshus i Nyhamnen, Malmö som ska bli E.ONs framtida nordiska huvudkontor. – Byggnaden ska spegla vårt varumärke och vara ett föredöme när det gäller hållbarhet. För oss är det även viktigt att se till människors hälsa och välbefinnande på jobbet, därför är WELL-certifieringen något som verkligen tilltalar oss, säger Linda Palac, vd E.ON Fastigheter. Hållbarhet och digitalisering var två av de avgörande faktorerna när E.ON valde Castellum som samarbetspartner och framtida hyresvärd för bolagets nya nordiska huvudkontor.

För närvarande (senhösten 2018) pågår projektering och byggprocessen beräknas påbörjas under 2019 och fortlöpa i två år framöver innan en av världens mest hållbara arbetsplatser kommer vara färdig för inflyttning för E.ON:s cirka 1 500 medarbetare. Medarbetarna kommer möta en arbetsplats utöver det vanliga, inte enbart i form av byggnadens spektakulära utformning utan även genom den genomtänkta upplevelse som E.ON tillsammans med Castellum kommer skapa för att medarbetarna ska kunna trivas på sin arbetsplats likväl som att attrahera nya medarbetare som att leva företagets varumärkeslöfte fullt ut – varje dag genom medarbetarna på jobbet.

En tydlig vision: ett aktivitetsbaserat kontor med hållbarhet i fokus

E.ONs nuvarande kontor i Malmö är fördelat på tre olika fastigheter, två hus på Carl Gustavs väg och ett på Nobelvägen.
–Vi har länge känt att lokalerna inte är ändamålsenliga för våra nuvarande behov och det har blivit allt tydligare att vi behöver en ny gemensam kontorsfastighet som bidrar till vår verksamhet och företagskultur samt stärker oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Linda Palac som också är projektchef för det nya huvudkontoret.
Det nya gemensamma huset innebär att den sammanlagda kontorsytan i Malmö minskar med cirka hälften och hela företagets arbetssätt kommer att förändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som kräver en helt annan lokalutformning än i dag. Byggnaden ska certifieras enligt The WELL Building Standard® som ställer höga krav på hållbarhet när det gäller själva byggnaden men också inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

–Våra framtida medarbetare ska attraheras av kontoret och känna att här vill jag jobba!

Därför vill E.ON skapa en kreativ miljö med möjlighet till spontana möten men också utrymme att arbeta enskilt. Tanken är att utgå från den uppgift som ska lösas och välja den arbetsmiljö som passar bäst vilket ger möjlighet till nya samarbetsformer. Ett mer flexibelt kontor innebär också att det ska vara enkelt att förändra utifrån ändrat arbetssätt, organisation eller bemanning. Alla ytor ska kunna användas så effektivt det bara går och ha dubbla funktioner.

–Det är viktigt med en stimulerande miljö där människor trivs. Förutom grundläggande krav på bra ljus, ljud och luft så vill vi även skapa trivsamma miljöer med mycket gröna växter, hållbara naturmaterial och inslag av vatten.
Det blivande resultatet: en unik byggnad med dubbelglasfasad, stora terrasser och 100% återvunnen eller förnybar energi

Ser man till byggnaden som helhet blir det en dubbelglasfasad med stora fönster och mycket ljusinsläpp. Flera våningsplan kommer att ha terrasser med naturinslag för att vi ska kunna ha kontakt med naturen vilket vi vet att människor mår bra och stimuleras av.

–Vi kommer att ha en stor inbjudande trappa som stimulerar till rörelse istället för att ta hissen. I huset kommer det även att finnas ett gym med möjlighet till träning samt en restaurang.

E.ON vill uppnå högsta möjliga miljöcertifiering med en energilösning som bygger på 100 procent återvunnen eller förnybar energi.

–Vi vill leva som vi lär och därför lägger vi stort fokus på olika energieffektiva lösningar med bland annat en stor solcellspark på taket som ska driva våra laddstationer i och runt huset. Vi tittar även på en energilösning, ectogrid, där vårt kontor ska dela producerad eller överskotts- energi/ värme med omkringliggande byggnader.

Ett kontor som ska vara ett hållbart föredöme för framtiden

Det finns många WELL-certifierade fastigheter i världen men inte så många där hyresgästen själv är aktiv och driver på utvecklingen.

–Att bygga ett hållbart föredöme för framtiden där man både tar hänsyn till människan och miljön känns helt naturligt för oss och ligger helt i linje med E.ONs verksamhet. Därför är WELL något som vi känner är oerhört spännande och helt rätt för framtiden. Eftersom Castellum är den fastighetsaktör i Sverige som har samma hållbarhetsfokus som vi och som även kommit längst med WELL var det ganska naturligt att välja dem till vår samarbetspartner. Vi upplever att Castellum är mer öppna för att tänka nytt och experimentera. De är otroligt bra på att lyssna på vad vi vill ha och ser på samarbetet som något större än att bara bygga ett hus. De vill gärna vara föregångare och göra något ”utanför boxen”, det tycker vi är spännande, säger Linda Palac.

Nu fortsätter arbetet att tillsammans med Castellum projektera bygget av huset i detalj. Enligt nuvarande tidplan ska huset stå färdigt för inflyttning under 2021.

Tre frågor till Axel Carstam, digitaliseringansvarig Castellums, Region Öresund

Aktivitetsbaserat kontor, vilka krav ställer det på digitalisering?

I första hand ställer det högre krav att alla digitala system är flexibla. De måste enkelt kunna anpassas så att de stöttar organisationens behov av mobilitet både på och utanför kontoret. Interaktionerna mellan olika system blir också fler när man arbetar aktivitetsbaserat. Därför måste alla IT-lösningar vara extra robusta och säkra.

På vilket sätt kommer en medarbetare på E.ONs nya huvudkontor att kunna arbeta uppkopplat, smart och effektivt?

E.ONs har utvecklat ett eget digitala koncept - E.ONs Way Of Working, som gör det möjligt att jobba mer smart. Fastigheten är till exempel utrustad med ett sensorsystem som beroende på arbetsuppgift och personliga preferenser rekommenderar medarbetarna den mest lämpligt platsen för arbete. Systemet mäter kontinuerligt arbetsplatsutnyttjande och arbetsmiljöförutsättningar för att säkerställa att lokalerna används smart och effektivt.

Hur har ni kopplat samman digitalisering med hållbarhet i huset?

Bygganden utrustas med sensorer som kontinuerligt avläser och styr energi och värmesystem, vilket möjliggör en mer flexibel reglering av förbrukningen. Informationen är dessutom tillgänglig för alla E.ONs medarbetare så att de ska kunna se hur deras beteende påverkar energiförbrukningen. Systemet bidrar till att minska miljöbelastningen eftersom det blir möjligt att jobba mer effektivt med löpande och behovsstyrt underhåll till skillnad mot dagens mer statiska system där komponenter ibland byts ut i onödan.

Tre frågor till Filip Elland, Castellums hållbarhetschef

E.ON har som målsättning att bygga ett hållbart föredöme för framtiden, varför är Castellum rätt samarbetspartner?

Castellum har lång och gedigen erfarenhet av att skapa hållbara arbetsplatser. Vi jobbar kontinuerligt med hållbarhet i hela vår affär och ser lönsamhet i det på flera plan. Fram tills idag har vi certifierat över 150 byggnader och genomförde nyligen Nordens första WELL-certifiering.

Vad innebär WELL konkret? Hur märker man skillnad som medarbetare om man arbetar i ett WELL-certifierat hus jämfört med en annan modern nybyggd kontorsbyggnad?

Inom fastighetsbranschen är det vanligt med olika miljöcertifieringar gällande materialval, energianvändning och andra hårda värden. Well är den första certifieringen som även tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar välmående hos de som jobbar på ett kontor. Det handlar bland annat om att i högre grad skapa en miljö med naturligt ljus och estetiska inslag som skapar lugn och trevnad, och att utforma kontoret så att det främjar rörelse och aktivitet. Till exempel i form av attraktiva trapphus, aktiv utemiljö och att kunna erbjuda möjlighet till träning. Idag tillbringar vi 90% av vår tid inomhus och en stor del av den tiden på vår arbetsplats. Vår fysiska och sociala miljö är en av de faktorer som påverkar vår hälsa och förmåga till prestation. Att välja rätt kontor är därför av stor vikt för att skapa ett framgångsrikt företag.

Vilket mervärde skapar ett långsiktigt hållbarhetsarbete? Hur kan man räkna hem det? Kan man sätta kronor och ören?

Jag skulle vilja vända på frågan, vad händer om vi inte gör det? Förutom att ta ansvar och skapa värde för vårt samhälle, vår planet och framtida generationer skapar hållbarhetsarbetet ökade konkurrensfördelar för Castellum. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete bidrar till en bättre förvaltning och god kontroll av fastigheterna. Det ger i sin tur nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet.