Medarbetare

På Castellum arbetar cirka 400 medarbetare. De flesta arbetar med förvaltning av koncernens fastigheter via våra lokala organisationer (affärsområden) för att skapa närhet till kunder, korta beslutsvägar och lokal beslutskraft. Detta tror vi skapar bäst förutsättningar för tillväxt samt en företagskultur där våra medarbetare trivs och utvecklas. Därtill har Castellum en stor projektutvecklingsorganisation samt en övergripande koncernstruktur som omfattar koncernledning samt funktioner som ekonomi och redovisning, finans, juridik, HR, kommunikation och IT. Detta finns samlat vid huvudkontoret i Göteborg.

En arbetsplats där medarbetarna mår bra

Vårt mål, att främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning där jämställdhet och mångfald är viktiga förutsättningar. Med syfte att underlätta för medarbetarna att få ihop livspusslet introducerades under året möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv med visionen ”Jobba var du vill, när du vill”. Förhoppningen är att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande och samtidigt bidra till ökad produktivitet.

Att samarbeta och utbyta erfarenheter

Att stärka koncernen genom utökad samverkan är en kontinuerlig process. Inom koncernen sker gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan regionerna för att göra kompetens tillgänglig i hela organisationen. De gemensamma utvecklingsgrupperna ger förutsättningar för fortsatt förbättring och i grupperna ingår deltagare som representerar samtliga regioner. Grupperna diskuterar regelbundet frågor inom specifika områden såsom uthyrning, IT, drift, projektutveckling, hållbarhet, kommunikation, inköp och personal. Förutom de permanenta utvecklingsgrupperna finns projektgrupper som hanterar aktuella frågor. Koncernen har ett intranät där erfarenheter och kunskap enkelt kan delas mellan medarbetare i alla regioner.

Attraktiv arbetsgivare

Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation för att skapa engagemang och trivsel. Den decentraliserade organisationen gör att varje medarbetare har tydliga ansvarsområden med frihet inom respektive område, vilket är stimulerande och innebär goda utvecklingsmöjligheter. Medarbetarsamtal genomförs årligen med medarbetarna för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling.

Castellum värnar om medarbetarna och arbetar med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden företagshälsovård och en förmånlig sjukvårdsförsäkring för både medarbetare och medarbetarens närmsta familj. Friskvård sker både förebyggande och habiliterande i syfte att främja fortsatt välmående hos medarbetarna. Ett bonusprogram tillämpas där varje medarbetare har möjlighet att få del i respektive regions uppnådda resultatförbättringar.

En dag om året - Castellumdagen - träffas alla medarbetare i koncernen för att höja kunskaperna, utbyta erfarenheter och öka gemenskapen.

Kompetensutveckling

I Castellum bedrivs kompetensutveckling i intern såväl som extern regi. Löpande går medarbetare på utbildning anpassade till respektive persons arbetsuppgifter. Nyanställda genomgår löpande utbildning i hållbarhetsfrågor.
Under 2017 har en Ledardag genomförts för samtliga ledare och nyckelpersoner för att lyfta framtidsfrågor och ge möjlighet till att nätverka över regionerna. 2017 har en obligatorisk webbaserad hållbarhetsutbildning genomförts av samtliga medarbetare. Syftet har varit att belysa hur hållbarhetsarbetet genomsyrar processer i alla led i hela bolaget och vilket ansvar varje medarbetare har.

Castellumandan

Under hösten 2017 lanserades Castellumandan den pekar tydligt på vad som är unikt med Castellum och hur vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Den ger vägledning i vardagen och i olika affärssituationer, vad man kan förvänta sig av en medarbetare hos Castellum och hur viska agera internt mot varandra.

Personliga

Våra medarbetare avgör hur saker ska göras – för att det ska bli bra och gå snabbare. Relationer skapas mellan människor – inte mellan före­tag. Alla medarbetare är Castellums ambassadörer och har också mandat att agera. Mångfald gör oss bättre eftersom det hjälper oss att se saker från olika håll.

Passionerade

Att vara passionerad är att sträva efter att göra saker lite bättre. Varje gång.

Proaktiva

Att vara proaktiv är att kunna se behoven och lösa dem, innan problemen uppstår. Det är också att våga ifrågasätta och förändra – för att förbättra. Proaktivitet är att vara nyfiken och framåtlutad.

Pålitliga

Att vara pålitlig innebär att man håller sina löften, säger sin mening, lyssnar och respekterar andras åsikter. Man är även tydlig med negativa besked och har kloka råd, alternativ och lösningar.

Vårt nya flexibla arbetsliv

På Castellum sätter vi resultatet i första rummet, och låter våra medarbetare bestämma själva när och var de ska jobba. Också efter coronapandemien. Hur flexar ni?