Fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella beståndet består av 46% kontor, 23% samhällsfastigheter, 15% lager/logistik, 9% butik och 3% lätt industri. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 825 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,7 miljarder kr.

Investeringar

Under perioden har investerats för totalt 3 456 Mkr (5 432), varav 1 333 Mkr (3 452) avser förvärv och 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 447 Mkr (872) uppgick nettoinvesteringen till 3 009 Mkr (4 560).