Castellums kunder speglar svenskt och danskt näringsliv

Kunder

En viktig framgångsfaktor är organisationens kunskap om och känsla för den lokala marknaden. Genom lokala organisationer nära kund tar Castellum affärsbesluten där affärerna finns och kan därmed erbjuda kunderna korta beslutsvägar och snabba besked – helt enkelt en enklare vardag. Samtidigt ges kunderna tryggheten att arbeta tillsammans med en stor, resursstark nationell koncern.

Castellums kunder speglar svenskt och danskt näringsliv

Castellums stora kontraktsportfölj, med ca 6 200 kommersiella kontrakt, är en spegling av svenskt och danskt näringsliv och därmed inhemsk ekonomi.

Koncernen har ca 6 000 kommersiella kontrakt där det enskilt största kontraktet svarar för ca 2% av Castellums totala hyresintäkter.

Riskspridning i kontraktsportföljen är god avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek, löptider och branscher i vilka kunderna är verksamma. Det enskilt största kontraktet svarar för ca 2% av Castellums totala hyresintäkter.

Närhet till kunden

Castellums organisation med lokal närvaro i ett 20-tal städer ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked.

Castellums medarbetare har en kontinuerlig dialog med kunderna, dels genom personliga möten men även kundtidningar och hemsida.

Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk, som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer för kunderna.

Nöjda kunder

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och kundmätningar genomförs regelbundet. För att följa upp och utvärdera genomförda insatser genomförs årligen en extern kundmätning, Nöjd Kund Index. Mätningen visar såväl kundernas generella uppfattning om Castellum som hur väl Castellum lever upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice, miljö och information.

En stor andel av kunderna, nästan nio av tio, svarar att de gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra.

Undersökningen som genomfördes 2017 och som innefattade kontor, butik, lager och industri omfattade en majoritet av Castellums större kunder. Undersökningen visar på ett fortsatt genomgående högt betyg för Castellum med ett totalt index om 78 på en skala om 100, vilket är högre än jämförelseindex i branschen för kontor om 73.

Av de undersökta delområdena uppvisar Castellum högst index inom servicevilja. Där ingår parametrar som personligt bemötande, service och tillgänglighet. En hög andel av de tillfrågade kunderna, 9 av 10, skulle gärna rekommendera Castellum som hyresvärd till andra.