Organisation och medarbetare

Castellum förvaltar koncernens fastigheter via lokala organisationer för att skapa närhet till kunder, korta beslutsvägar och lokal beslutskraft. På så sätt skapas förutsättningar för tillväxt samt en företagskultur där våra medarbetare trivs och utvecklas och som sätter människan i centrum.

Castellums organisation med lokal närvaro skapar affärsnytta genom kunskap om kundernas verksamhet och behov, samt god kännedom om den lokala fastighets- och hyresmarknaden med dess förändringar och affärsmöjligheter. Detta ger korta beslutsvägar som skapar handlingskraft.

Medarbetarna erbjuds dessutom utvecklande arbetsuppgifter via den platta organisationen där kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är viktiga faktorer. Sambandet mellan nöjda medarbetare, nöjda kunder och tillväxt i bolaget är tydlig.

Under året har Castellums projektdrivna funktion för R&D tagit form. Den ansvarar för att driva koncernens strategiska utvecklingsinitiativ. Ambitionen är att nya projekt inom R&D adderas löpande beroende på trenders påverkan och för att kontinuerligt ha möjligheten att utveckla och utvärdera idéer. Under 2017 har R&D-funktionen ansvarat för initiativen: digitalisering och framgångsrika arbetsplatser.

Att samarbeta och utbyta erfarenheter

Att stärka koncernen genom utökad samverkan är en kontinuerlig process. Inom koncernen sker gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan regionerna för att göra kompetens tillgänglig i hela organisationen. De gemensamma utvecklingsgrupperna ger förutsättningar för fortsatt förbättring och i grupperna ingår deltagare som representerar samtliga regioner. Grupperna diskuterar regelbundet frågor inom specifika områden såsom uthyrning, IT, drift, projektutveckling, hållbarhet, kommunikation, inköp och personal. Förutom de permanenta utvecklingsgrupperna finns projektgrupper som hanterar aktuella frågor.

Koncernen har ett intranät där erfarenheter och kunskap enkelt kan delas mellan medarbetare i alla regioner.

Attraktiv arbetsgivare

Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation för att skapa engagemang och trivsel. Den decentraliserade organisationen gör att varje medarbetare har tydliga ansvarsområden med frihet inom respektive område, vilket är stimulerande och innebär goda utvecklingsmöjligheter. Medarbetarsamtal genomförs årligen med medarbetarna för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling.

Castellum värnar om medarbetarna och arbetar med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden företagshälsovård och en förmånlig sjukvårdsförsäkring för både medarbetare och medarbetarens närmsta familj. Friskvård sker både förebyggande och habiliterande i syfte att främja fortsatt välmående hos medarbetarna.  Ett bonusprogram tillämpas där varje medarbetare har möjlighet att få del i respektive regions uppnådda resultatförbättringar.

En dag om året - Castellumdagen - träffas alla medarbetare i koncernen för att höja kunskaperna, utbyta erfarenheter och öka gemenskapen.

Kompetensutveckling

I Castellum bedrivs kompetensutveckling i intern såväl som extern regi. Löpande går medarbetare på utbildning anpassade till respektive persons arbetsuppgifter. Nyanställda genomgår löpande utbildning i hållbarhetsfrågor.

Under 2017 har en Ledardag genomförts för samtliga ledare och nyckelpersoner för att lyfta framtidsfrågor och ge möjlighet till att nätverka över regionerna. 2017 har en obligatorisk webbaserad hållbarhetsutbildning genomförts av samtliga medarbetare. Syftet har varit att belysa hur hållbarhetsarbetet genomsyrar processer i alla led i hela bolaget och vilket ansvar varje medarbetare har.

Vill du bli en av oss?

På Castellum hittar du ett stort engagemang och möjlighet till personlig utveckling

Gertz, Olof

Gertz, Olof

HR-direktör