Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Investeringar

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Under Q1 2017 har investerats för totalt 3 192 Mkr (2 445), varav 2 564 Mkr (2 110) avser förvärv och 628 Mkr (355) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 832 Mkr (3) uppgick nettoinvesteringen till 2 360 Mkr (2 442).