Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Investeringar

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Under Q3 2017 har investerats för totalt 5 432 Mkr (30 278), varav 3 452 Mkr (28 894) avser förvärv och 1 980 Mkr (1 384) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 872 Mkr (81) uppgick nettoinvesteringen till 4 560 Mkr (30 197).