Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Investeringar

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Under Q2 2017 har investerats för totalt 4 705 Mkr (29 691), varav 3 349 Mkr (28 889) avser förvärv och 1 356 Mkr (802) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 856 Mkr (33) uppgick nettoinvesteringen till 3 849 Mkr (29 658).