Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Investeringar

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Under perioden har investerats för totalt 3 456 Mkr (5 432), varav 1 333 Mkr (3 452) avser förvärv och 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 447 Mkr (872) uppgick nettoinvesteringen till 3 009 Mkr (4 560).