Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Investeringar

Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Under perioden har investerats för totalt 734 Mkr (3 192), varav 38 Mkr (2 564) avser förvärv och 696 Mkr (628) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 232 Mkr (832) uppgick nettoinvesteringen till 502 Mkr (2 360).