Vision, affärsidé, mål & strategi

Våra främsta förmågor är all den kraft och dynamik som finns i att vi är lokalt närvarande och beslutsmässiga samtidigt som vi har den stora koncernens samlade resurser och kompetens.

Vision

En värd bortom det förväntade.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Mål

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde, vilket tillsammans med en låg finansiell risk ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning.

Målet är att kassaflödet, d v s förvaltningsresultat per aktie, ska ha en årlig tillväxt om minst 10%.

Utfall

Strategi för att nå målet

Utveckling av kommersiella fastigheter i tillväxtregioner

Fastighetsbeståndet finns uppdelat i fyra geografiskt indelade regioner (Mitt, Stockholm-Norr, Väst och Öresund) från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr fördelat på ett 20-tal städer. Detta tillsammans med rationell förvaltning och hög närvaro på marknaderna ger goda affärsmöjligheter.

Fastighetsbeståndet ska bestå av kommersiella fastigheter med generella, flexibla lokaler för kontor/butik och lager/logistik.

För att förbättra kassaflödet och kvalitén ska fastighetsbeståndet ständigt förädlas och utvecklas. Castellum ska fortsätta växa med kundernas efterfrågan, främst genom ny-, till- och ombyggnation, men också genom förvärv.

För att nå målet om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet ska Castellum årligen nettoinvestera för cirka 5% av fastighetsvärdet, vilket för närvarande motsvarar ca 4 miljarder kr.

Kundfokus genom lokala organisationer

Castellums kundfokus ska vara starkt och tydligt, vilket uppnås genom att skapa långsiktiga relationer och tillhandahålla lokaler och service som svarar mot kundens behov. Service och förvaltning ska ske via en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro. Förvaltningen ska skötas med i huvudsak egna medarbetare.

Castellums medarbetare ska vara kunniga och engagerade, vilket skapas genom att koncernen ska vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.

Nöjdkundindex: 78
Nöjdmedarbetarindex: 81

För att utveckla såväl koncernen och kundrelationerna ska kund- och medarbetarnöjdhet kontinuerligt mätas och vara på en hög nivå.

Stark balansräkning med låg finansiell risk

Castellum ska ha låg finansiell risk. De valda riskmåtten är belåningsgrad som varaktigt inte ska överstiga 55% och räntetäckningsgrad om minst 200%. Förvärv och överlåtelse av egna aktier kan ske för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och som likvid eller för finansiering av investeringar. Handel med egna aktier får ej ske i kortsiktigt vinstsyfte.

Castellum ska verka för att bolagets aktie har en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risk samt hög likviditet. Minst 50% av förvaltningsresultat före skatt ska delas ut, med hänsyn till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

47% belåningsgrad 2017
57% utdelningsandel 2017 (föreslagen)

Castellum ska vara ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redo visning till aktieägare, kapital- och kreditmarknad samt media, dock utan att enskild affärsrelation exponeras.

Castellums fastighetsbestånd har en geografisk spridning till tillväxtregioner och ska innehålla olika typer av kommersiella lokaler. Kundstocken ska ha en väl avvägd riskspridning.

6 200 kommersiella kontrakt där största kontraktet motsvarar ca 2%.

Hållbarhet

Castellum skall vara ledande inom hållbarhet i branschen. Hållbarhet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat. Detta ska prägla allt vi gör, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång. Agerandet ska präglas av hög kompetens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete