Projektutveckling

Castellum är en aktiv aktör som bidrar till städers utveckling och tillväxt, och investerar kontinuerligt i befintligt bestånd och utvecklar nytt, vilket ger en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga.

Utveckling av Castellums städer

Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är en viktig del av Castellums verksamhet att bidra på olika sätt till hållbar stadsutveckling, vilket sker genom utveckling av nya och befintliga områden. Samverkan sker även i citynätverk och företagarföreningar för att utveckla de städer där verksamhet bedrivs samt andra sociala engagemang.

Samarbete pågår även med olika parter för att driva utveckling, ta del av kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter. Castellum är exempelvis medlemmar i följande organisationer: EPRA Sustainability Committee, GRESB Benchmark Committee, Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler (BELOK), CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) vid Chalmers tekniska högskola och Sweden Green Building Council. Därtill har bolaget ett nära samarbete med lokala energibolag, renhållningsbolag och universitet och högskolor.

Hållbara investeringar

Genom att styra Castellums investeringar mot att bli mer hållbara, tar vi inte enbart hänsyn till vår egen påverkan i samhället utan detta bidrar även till att byggnaderna blir mer attraktiva för våra intressenter, problem i förvaltningen minskar, minskade förvaltningskostnader och god kontroll.

Samtliga av Castellums investeringar sker utifrån ett hållbart perspektiv. Varje investeringsärende av koncernens hållbarhetschef och ska godkännas ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kriterier finns med på planeringsstadiet och följer hela projektlivscykeln för att i nästa steg bli en naturlig del i den dagliga förvaltningen. Castellum har under de senaste åren arbetat med hållbarhetsfrågor i samband med nybyggnation och större ombyggnationer.

Castellum miljöcertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer. Om dessa projekt avser kontor och butikslokaler ska de certifieras enligt Miljö­byggnad, nivå Guld i Sverige. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås. För nya projekt i Danmark gäller certifieringsnivå, BREEAM, betyg Excellent.

Hållbarhetsprogram vid nybyggnation och ombyggnation

Upphandling <10 Mkr.

Generellt ställs krav på upp­förandekod, hållbarhets­policy, miljöledningssystem, avfalls­plan, miljöplan, miljöansvarig i projektet, energieffektiva produktval såsom LED-belys­ning och A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial ur såväl miljö- som hälsoperspektiv enligt byggvarubedömningen.

Omfattande hållbarhetsprogram vid nybyggnation och ombyggnation

Upphandling >10 Mkr

 • Miljöbyggnad Guld*
 • Val av förnybar energi
 • Bra Inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete
 • Hållbart byggmaterial
 • Nära-noll energibyggnad*
 • Utred alltid hälsocertifieringen WELL**
 • Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig utsmyckning
 • Engagera lokala konstnärer i projekt**
 • Installera solceller**
 • Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt Castellums koncept WorkOut**
 • Skapa inbjudande trapphus**
 • Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats
 • Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats
 • Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster
 • Hantering av klimatrisker
 • Incitament för entreprenör för att skapa arbetsplatser i projekt

* Miljöbyggnad Guld gäller vid ny- eller ombyggnation av kontors- och butikslokaler. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås.

** Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.