Värderingar och uppförandekod

Förtroende är Castellums viktigaste kapital och de gemensamma värderingarna kan sammanfattas som värd att lita på oavsett om samverkan sker med kunder, aktörer på kapitalmarknaden eller andra intressenter.

Värderingar

Förtroende är Castellums viktigaste kapital och de gemensamma värderingarna kan sammanfattas som värd att lita på oavsett om samverkan sker med kunder, aktörer på kapitalmarknaden eller andra intressenter.

Värd att lita på bygger på;
att skapa ansvarsfull tillväxt
god kunskap om den lokala marknaden
att agera långsiktigt
att ständigt förbättra och utveckla

Castellum agerar långsiktigt och strävar efter att bygga långsiktiga relationer med både kunder och andra samarbetspartners. Castellums medarbetare är ambassadörer för företagskulturen och hur medarbetarna agerar är därför avgörande för hur bolaget uppfattas. Att Castellums företagskultur är stark framgår bl a av NMI-mätningen.

Uppförandekod

Uppförandekoden utgör en bas för hur Castellums medarbetare ska uppträda mot såväl varandra som mot kunder och andra externa aktörer. Den baseras på Castellums värderingar och FN Global Compacts principer och tydliggör Castellums ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Castellum ska ge god service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom finns ett fokus på jämställdhetsfrågor.

Castellum har en separat uppförandekod för leverantörer.

Verksamheten i Castellum, som bedrivs i Sverige och Danmark, lyder under respektive lands lagstiftning och regelverk gällande t ex arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums personalhandbok behandlar frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar.

I hela koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende etik och korruptionsfrågor där agerandet i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Viktigt i arbetet är att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden.

Castellum har en whistleblowerfunktion för att upptäcka om något oegentligt sker. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att agera rätt.