Castellum genomför fastighetsaffärer för 314 Mkr

Göteborg den 25 september 1997

Det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum säljer, genom sina helägda lokala dotterbolag, 16 fastigheter för sammanlagt 208 Mkr och förvärvar 3 fastigheter för sammanlagt 106 Mkr. Dessutom har beslutats om ny- och tillbyggnader för drygt 50 Mkr. De berörda fastigheterna ligger i Skåne, Uppsala, Göteborg och stockholmsområdet.

I Kristianstad säljer Fastighets AB Briggen 13 bostadsfastigheter med sammanlagt 37 000 kvm yta till det kommunala bostadsbolaget, AB Kristianstadbyggen. Försäljningspriset 190 Mkr innebär en reavinst om 24 Mkr. Genom affären avvecklar Castellum helt sin verksamhet i Kristianstad.

Dessutom har Castellum avyttrat tre mindre fastigheter för sammanlagt 18 Mkr med en total reavinst om 6 Mkr.

I IDÉON-området i Lund förvärvar Fastighets AB Briggen en kontorsfastighet om 3 100 kvm för en köpeskilling om 27,5 Mkr. Briggen förvärvar vidare för 55 Mkr en fastighet om drygt 12 000 kvm i Berga industriområde i Helsingborg, där bolaget redan äger ett flertal fastigheter. Fastigheten, som tidigare inrymt regementslokaler, är ombyggd till i första hand kontorslokaler av vilka för närvarande ca 4 000 kvm är vakanta.

Aspholmen Fastigheter AB förvärvar en kontors- och butiksfastighet om ca 4 400 kvm i Uppsala, för en köpeskilling om 23 Mkr. I samma område avser Aspholmen att under 1998 uppföra en ny fastighet om ca 6 500 kvm, till en beräknad kostnad om 35 Mkr. Fastigheten, som huvudsakligen kommer att innehålla detaljhandelsyta, är i princip fullt uthyrd. Aspholmen kommer vidare att för en befintlig hyresgäst utföra en större tillbyggnad av en lager- och kontorsfastighet i Örebro. Lokalytan utökas med 2 250 kvm vartill kommer nya ytor för parkering och varuhantering. Investeringen beräknas till 17,5 Mkr.

Varje enskild investering ger redan första året positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomidirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00