Castellums vinst 250 Mkr för 1997

Göteborg den 2 februari 1998
Castellums vinst 250 Mkr för 1997
- Resultatet efter skatt för 1997 uppgår till 250 Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 5,00 kronor.
- Kassaflödet uppgår till 305 Mkr motsvarande 6,11 kronor per aktie.
- Direktavkastningen uppgår till 7,5 % jämfört med 6,7 % i proforma 1996.
- Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 2,75 kronor per aktie.

De omfattande förändringar av Castellums fastighetsbestånd och finansiering som genomfördes under fjolåret omöjliggör relevanta jämförelser mellan utfallen för 1996 och 1997. Förändringarna innebar bland annat att fastigheter såldes för 2 200 Mkr och förvärvades för 900 Mkr, samt att finansieringen omförhandlades.

Under 1997 har 46 fastigheter sålts för sammanlagt 389 Mkr. Den sammanlagda realisationsvinsten för dessa avyttringar uppgår till 64 Mkr. Under året har 47 fastigheter förvärvats för sammanlagt 756 Mkr.

Efter räkenskapsårets utgång har bolagets samtliga 28 bostadsfastigheter i Malmö sålts. Försäljningspriset uppgick till 281 Mkr, vilket innebär en realisationsvinst om 45 Mkr.
- "Årets bokslut visar att Castellum är ett stabilt bolag med bra kassaflöde", säger VD, Thomas Alexandersson. "Vi fullföljer vår strategi för tillväxt genom att öka uthyrningen, realisera skapade mervärden genom försäljningar och förvärva fastigheter med utvecklingspotential."

Bilaga: Bokslutskommuniké 1997

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 56.