Castellums vinst första kvartalet 99 miljoner

Göteborg den 28 april 1998
Castellums vinst första kvartalet 99 miljoner

- Resultatet efter skatt för första kvartalet 1998 uppgår till 99 Mkr, jämfört med 56 Mkr första kvartalet 1997.
- Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 1,98 kronor, jämfört med 1,12 kronor motsvarande period föregående år.
- Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgår 7,7 % jämfört med 6,8 % första kvartalet 1997.
- Den ekonomiska uthyrningsgraden har ökat med en procentenhet till 90 % sedan årsskiftet.

Första kvartalets resultat har påverkats av realisationsvinster om 50 Mkr, jämfört med 23 Mkr under januari-mars föregående år. Resultatet per aktie efter justering för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster uppgick till 1,04 kronor jämfört med 0,80 kronor första kvartalet 1997.
Under perioden har 29 fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 289 Mkr och en realisationsvinst om 50 Mkr. Huvuddelen av realisationsvinsten, 45 Mkr, avser försäljningen av Castellums bostadsfastigheter i Malmö.

Vid periodens utgång ägde Castellum 555 fastigheter bokförda till 8 384 Mkr och med en uthyrningsbar yta om 2 045 000 kvadratmeter.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 1998

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031- 60 74 00