Castellum köper fastigheter för 80 Mkr

Göteborg den 24 juni 1998

Fastighetsbolaget Castellum förvärvar 12 fastigheter i Göteborg, Jönköping och Uppsala för sammanlagt ca 80 Mkr. Vidare påbörjas ett ny- och ombyggnads--projekt i Malmö. Castellum har dessutom avyttrat en fastighet i Ljungby för 31 Mkr med en realisationsvinst om 3 Mkr.

Genom sitt lokala fastighetsbolag Eklandia Fastighets AB i Göteborg, har Castellum i en affär förvärvat nio kontors-, lager- och industrifastigheter i Hisings Backa/Hisings Kärra i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 50 Mkr. De förvärvade fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om drygt 15 000 kvm varav ca 2 700 kvm är vakanta. I Arendals industriområde på Hisingen i Göteborg har Eklandia för 15 Mkr förvärvat en lager- och kontorsfastighet om ca 3 800 kvm. Fastigheten är vid tillträdet helt outhyrd, vilket förbättrar bolagets möjligheter att möta den goda efterfrågan på denna typ av lokaler. Alla de förvärvade fastigheterna ligger i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd.

Vid motorvägsgenomfarten E4 i Jönköping har dotterbolaget Fastighets AB Corallen förvärvat en industri- och kontorsfastighet om ca 9 600 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 3 400 kvm är vakanta. Köpeskillingen uppgår till 14 Mkr.

Dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB har för 5 Mkr förvärvat en fastighet med kontors- och utställningslokaler om ca 700 kvm vid södra infarten i Uppsala. Fastigheten innehåller även en byggrätt för nybyggnation av kontor om ca 2 000 kvm. Aspholmen äger flera fastigheter i området och uppför där för närvarande ett nytt butiks- och kontorshus.

Vidare inleder Fastighets AB Briggen, Castellums lokala dotterbolag i Malmö, en omfattande ny- och ombyggnad av den f d strumpfabriken vid Fosievägen i Malmö, ett projekt med en total investeringsvolym i storleksordningen 100 Mkr. Projektets första etapp innebär uppförande av en ny detaljhandelsbyggnad om ca 3 500 kvm för ca 25 Mkr. Den nya byggnaden, som har kontrakterade hyresgäster till samtliga ytor, beräknas vara klar för inflyttning under hösten 1999.

Samtliga ovan nämnda affärer, med undantag för den vid övertagandet outhyrda fastigheten i Arendal, ger omedelbart från tillträdet alternativt färdigställandet positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

Castellum har dessutom avyttrat kontors- och butiksfastigheten Garvaren i centrala Ljungby och avvecklar därmed helt sin verksamhet i kommunen. Försäljningspriset 31 Mkr innebär en realisationsvinst om 3 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör i Castellum AB, tel 031-60 74 00/0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB, tel 031-60 74 00/0705-92 06 70