Castellums vinst första halvåret 164 miljoner

Göteborg den 20 augusti 1998
Castellums vinst första halvåret 164 miljoner
- Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgår till 164 Mkr, jämfört med 105 Mkr första halvåret 1997
- Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 3,29 kronor, jämfört med 2,09 kronor motsvarande period föregående år
- Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgår 8,0 % jämfört med 7,1 % första halvåret 1997
- Hittills under året genomförda eller beslutade förvärv och investeringar uppgår till 410 Mkr

Första halvårets resultat har påverkats av vinster vid fastighetsförsäljningar om 54 Mkr, jämfört med 26 Mkr under januari-juni föregående år. Resultatet per aktie efter justering för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster uppgick till 2,34 kronor jämfört med 1,78 kronor första halvåret 1997.
Under perioden har 30 fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 318 Mkr och en vinst om 54 Mkr. Huvuddelen av vinsten, 45 Mkr, avser försäljningen av Castellums bostadsfastigheter i Malmö.

Vid dagens styrelsemöte har vidare beslut tagits om följande förvärv.

Castellums lokala fastighetsbolag, Eklandia Fastighets AB i Göteborg, förvärvar en industri och lagerfastighet vid E6 på Hisingen i Göteborg för 30 Mkr. Fastigheten, som har en total uthyrningsbar yta om 7 500 kvm och en outnyttjad byggrätt om ca 3 000 kvm, är vid tillträdet helt outhyrd. Fastigheten ligger i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd.

I Högsbo industriområde i Göteborg förvärvar Harry Sjögren AB en fastighet om ca 4 500 kvm med lokaler för kontor, lager och butiker, varav ca 1 600 kvm är vakanta vid tillträdet. Köpeskillingen uppgår till 16 Mkr.

Fastighets AB Briggen, Castellums lokala dotterbolag i Malmö, köper för 10 Mkr en lagerfastighet i Fosie industriområde i Malmö. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 2 900 kvm och är vid tillträdet helt outhyrd.

Inklusive ovan nämnda affärer uppgår förvärven under 1998 till ca 150 Mkr. Utöver färdigställda och påbörjade ny-, till- och ombyggnader om ca 90 Mkr, har beslut fattats om ytterligare investeringar för ca 170 Mkr. Hittills under året genomförda eller beslutade förvärv
och investeringar uppgår därmed till 410 Mkr.

De gjorda förvärven ligger helt i linje med Castellums strategi att genom egen förvaltning utveckla fastigheter med potential.

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 1998

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00