Castellums vinst efter tre kvartal 263 miljoner

Göteborg den 22 oktober 1998
Castellums vinst efter tre kvartal 263 miljoner
- Resultatet efter skatt för januari-september 1998 uppgår till 263 Mkr, jämfört med 213 Mkr motsvarande period 1997.
- Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 5,26 kronor, jämfört med 4,25 kronor motsvarande period föregående år.
- Direktavkastningen efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgår till 8,3 % jämfört med 7,6 % under januari-september 1997.

Periodens resultat har påverkats av vinster från fastighetsförsäljningar om 69 Mkr, jämfört med 53 Mkr under januari-september föregående år. Resultatet per aktie efter justering för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster uppgick till 4,04 kronor jämfört med 3,39 kronor motsvarande period 1997.

Under perioden har 32 fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 392 Mkr och en vinst om 69 Mkr. Huvuddelen av vinsten, 45 Mkr, avser försäljningen av Castellums bostadsfastigheter i Malmö. Periodens förvärv och investeringar uppgår till 392 Mkr.

Efter redovisningsperiodens slut har följande transaktioner genomförts.

Castellums lokala dotterbolag i västra Småland, Fastighets AB Corallen, har för 85 Mkr förvärvat en kontorsfastighet om 9 400 kvm i centrala Jönköping. Förvärvet, som vid övertagandet innehåller ca 20 % vakanta ytor, stärker väsentligt Corallens position på den lokala marknaden.

Dotterbolaget Harry Sjögren AB har köpt en lager- och kontorsfastighet i Högsbo-Sisjöns industriområde i Göteborg för 18 Mkr. Den uthyrningsbara ytan är 3 200 kvm, varav ca 90 % är vakant vid tillträdet. Harry Sjögren AB kommer vidare att uppföra en kontors- och lagerbyggnad om ca 2 600 kvm vid Söderleden i Mölndals kommun. Fastigheten kommer i sin helhet att förhyras av Elektro-Skandia. Investeringen är beräknad till ca 27 Mkr och inflyttning beräknas ske hösten 1999.

"Utfallet till och med september visar att bolaget har en god utveckling", säger Castellums VD, Thomas Alexandersson. "Efterfrågan på våra lokaler är fortsatt bra och vi fullföljer vår strategi att sälja fastigheter med vinst och köpa fastigheter med vakanser och utvecklingsbara ytor" .

Bilaga: Delårsrapport januari - september 1998

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00, mobil 0705-60 74 56