Castellums vinst för 1998 ökade med 28 % till 320 Mkr

Göteborg den 1 februari 1999
Castellums vinst för 1998 ökade med 28 % till 320 Mkr

Årets resultat efter skatt uppgick till 320 Mkr motsvarande 6,40 kronor per aktie, en förbättring med 28 % mot föregående år.

Direktavkastningen förbättrades till 8,1 % jämfört med 7,5 % 1997.

Under året har förvärv och investeringar gjorts med 712 Mkr. Dessutom har beslut tagits om ytterligare ca 400 Mkr avseende större ny-, till- och ombyggnader.

Under året har fastigheter sålts för 571 Mkr med vinst om 89 Mkr.

Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,50 kronor per aktie jämfört med 2,75 kronor föregående år.

Det redovisade resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 320 Mkr innebärande ett resultat om 6,40 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 446 Mkr motsvarande 8,92 kronor per aktie. Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Resultatförbättringen har uppnåtts trots minskade räntebidrag.

- "Årets resultat innehåller vinster från fastighetsförsäljningar om 89 Mkr", säger VD, Thomas Alexandersson. "Det är vår målsättning att utöver resultat från den löpande verksamheten årligen kunna redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om i storleksordningen 80 till 100 Mkr ".

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56