Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 25 mars 1999

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 24 mars 1999 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Måndagen den 29 mars 1999 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Vidare beslöt stämman att omvälja följande ordinarie styrelse- ledamöter: Jan Kvarnström, Thomas Alexandersson, Mats Israelsson, Gunnar Larsson och Stig-Arne Larsson. Till ny ordinarie styrelseledamot, efter Gösta Bystedt som avböjt omval, valdes Göran Lindén, Stockholm. Lindén, som är född 1944, är styrelseledamot i Swedish Match AB, Monark-Stiga AB, Pricer AB, Perstorp Plastic Systems AB, Pripps Ringnes AB och Sjätte AP-fonden samt f d VD i Swedish Match.

På styrelsens konstituerande sammanträde omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslöt vidare att ändra bolagsordningen i enlighet med i kallelsen offentliggjorda förslag, dock med den ändringen att bolagsstämma endast skall hållas i Göteborg.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56