Castellum förvärvar fastigheter för 240 Mkr

Göteborg den 7 april 1999

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat tre kommersiella fastigheter i Lund och Malmö samt en större byggrätt i Lund för sammanlagt 220 Mkr. I Stockholm och Västerås har två kommersiella fastigheter förvärvats för sammanlagt 20 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen i Malmö har Castellum förvärvat två, till varandra gränsande, fastigheter i Råbyholms industriområde i Lund, båda med skyltläge mot motorvägen E22. För 55 Mkr har förvärvats en lager- och kontorsfastighet om totalt 10 640 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 1 600 kvm är vakanta vid tillträdet. Vidare har en kontorsfastighet om 11 738 kvm och en byggrätt om ca 10 000 kvm förvärvats för 93 Mkr. De befintliga byggnaderna är fullt uthyrda.

Vid Fredriksbergsgatan i Malmö har Briggen för 41 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om 8 970 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 20 % är vakanta vid tillträdet. Fastigheten, som även innehåller ca 1 200 kvm garage, kommer under de närmaste åren att genomgå en omfattande upprustning.

I teknikparken Ideon i Lund, vilken innehåller såväl s k groddföretag avknoppade från Universitetet som flera internationellt etablerade företag, har Fastighets AB Briggen för 31 Mkr förvärvat en byggrätt om ca 33 000 kvm. Briggen har redan pågående nybyggnation i området och får genom förvärvet möjligheter till ytterligare etappvisa utbyggnader för sammanlagt ca 400 Mkr under de närmaste åren.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Stockholm, Fastighets AB Brostaden, har Castellum för 12 Mkr förvärvat en kontorsfastighet vid Mariehäll i Bromma, där bolaget redan äger ca 70 000 kvm kommersiella lokaler. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om 3 298 kvm, är vid tillträdet helt outhyrd, vilket förbättrar bolagets möjligheter att möta den rådande efterfrågan i området.

I Västerås har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat en outhyrd kontors- och lagerfastighet om 1 940 kvm. Fastigheten, som förvärvades för 8 Mkr, är belägen i Tunbytorp norr om centrum och utgör ett komplement till bolagets tidigare innehav i området.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70