Castellums vinst första kvartalet var 146 miljoner

Göteborg den 22 april 1999
Castellums vinst första kvartalet var 146 miljoner

Resultatet efter skatt för första kvartalet 1999 uppgår till 146 Mkr jämfört med 99 Mkr första kvartalet 1998.

Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 2,92 kronor jämfört med 1,98 kronor motsvarande period föregående år.

Förvaltningsresultatet har ökat med 29 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Under perioden har fastigheter sålts för 298 Mkr med vinst om 83 Mkr.

Det redovisade resultatet efter skatt för första kvartalet 1999 uppgick till 146 Mkr innebärande ett resultat om 2,92 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 178 Mkr motsvarande 3,56 kronor per aktie.

Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, uppgick till 63 Mkr jämfört med 49 Mkr första kvartalet 1998, en
förbättring med 29 %. Förbättringen har uppnåtts genom bl a förbättrad uthyrning och förvärv av fastigheter med god avkastning. Första kvartalets resultat har påverkats av vinster från fastighetsförsäljningar om 83 Mkr, jämfört med 50 Mkr under januari-mars föregående år.

- "Castellums resultat fortsätter att förbättras och vi har god efterfrågan på våra marknader", säger VD, Thomas Alexandersson. "Vi har dessutom köpt utvecklingsbara fastigheter för ca 400 Mkr och startat byggprojekt för ca 600 Mkr, som framgent kommer att ytterligare förbättra bolagets resultat."

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 1999

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56