Castellums vinst första halvåret var 223 miljoner

Göteborg den 19 augusti 1999
Castellums vinst första halvåret var 223 miljoner

Resultatet efter skatt för första halvåret 1999 uppgår till 223 Mkr jämfört med 164 Mkr första halvåret 1998.

Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 4,46 kronor jämfört med 3,29 kronor motsvarande period föregående år.

Förvaltningsresultatet har ökat med 27 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Det redovisade resultatet efter skatt för första halvåret 1999 uppgick till 223 Mkr innebärande ett resultat om 4,46 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 289 Mkr motsvarande 5,78 kronor per aktie.

Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, uppgick till 140 Mkr jämfört med 110 Mkr första halvåret 1998, en förbättring med 27 %. Förbättringen har uppnåtts genom såväl ökade hyresintäkter på grund av högre hyresnivåer och lägre vakanser, som lägre fastighets- och finansiella kostnader.

Även genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter har bidragit till resultatförbättringen. Första halvårets resultat har påverkats av vinster från fastighetsförsäljningar om 83 Mkr, jämfört med 54 Mkr under motsvarande period föregående år.

- "Vi redovisar ett förvaltningsresultat som är 27 % bättre än för motsvarande period förra året", säger VD, Thomas Alexandersson. "Jag ser en fortsatt positiv utveckling för bolaget mot bakgrund av den för oss gynnsamma marknadsutvecklingen och våra egna investeringar, som successivt ger ökad tillväxt i bolaget."

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 1999

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56