Castellum investerar 300 Mkr, varav 200 Mkr i nybyggnadsprojekt

Göteborg den 4 oktober 1999

Fastighetsbolaget Castellum investerar, genom sina lokala dotterbolag, sammanlagt ca 300 Mkr, varav ca 200 Mkr avser nybyggnationer i Göteborg och Örebro. Bolaget förvärvar dessutom 7 kommersiella fastigheter för totalt 85 Mkr och säljer 17 fastigheter för 123 Mkr med en vinst om 22 Mkr.

Vid Lilla Bommen i Göteborgs city har Eklandia Fastighets AB, förvärvat obebyggd tomtmark och kommer att uppföra en ny fastighet om ca 8 000 kvm kontorslokaler med därtill hörande parkeringsgarage. Genom projektet, som är kostnadsberäknat till ca 160 Mkr, får bolaget bättre möjligheter att möta den växande efterfrågan på större, centralt belägna kontorsytor av hög kvalitet. Byggnationen påbörjas under hösten och beräknas vara färdigställd i början av år 2001.

För att möta behovet av större lokaler med hög standard i Örebro kommer Aspholmen Fastigheter AB att uppföra en ny kontors- och lagerbyggnad om ca 3 000 kvm på en av bolagets byggrätter i Aspholmenområdet. Investeringen är beräknad till ca 30 Mkr och fastigheten beräknas vara färdigställd under sista kvartalet år 2000.

I en nyförvärvad fastighet i Högsbo industriområde i Göteborg genomför Harry Sjögren AB en tillbyggnad om ca 1 600 kvm lagerytor för en befintlig hyresgäst och i Alingsås bygger bolaget om 3 100 kvm industrilokaler till kontor för en ny hyresgäst. Dessa investeringar uppgår sammanlagt till ca 30 Mkr.

Aspholmen har för 36 Mkr förvärvat en butiksfastighet i Fyrislund i södra Uppsala där bolaget sedan tidigare äger flera fastigheter. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 7 400 kvm, varav ca 10 % är vakanta.

På Hisingen i Göteborg har Eklandia Fastighets AB förvärvat två lager- och kontorsfastigheter i områden där bolaget sedan tidigare har flera fastigheter. Förvärven har en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 5 400 kvm, varav ca 40 % är vakanta. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till ca 19 Mkr.

Fastighets AB Corallen har förvärvat två kontors- och lagerfastigheter i Växjö och en industrifastighet i Värnamo för en sammanlagd köpeskilling om ca 22 Mkr. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om totalt 13 900 kvm, varav ca 30 % är vakanta.

I Elisedals industriområde i Malmö har Fastighets AB Briggen förvärvat en lagerfastighet om ca 1 900 kvm, varav ca 40 % kvm är vakanta. Köpeskillingen uppgick till 8 Mkr.

Som ett led i Castellums strategi att koncentrera bostads- beståndet till enbart utpräglat centrala och attraktiva lägen har ytterligare 12 mindre bostadsfastigheter avyttrats för totalt 60 Mkr. Av de sålda fastigheterna ligger sju i Värnamo och fem på Hisingen i Göteborg. Vidare har en mindre butiksfastighet på Hisingen i Göteborg, en industri-fastighet i Gislaved samt en mindre kontorsfastighet i Värnamo sålts för sammanlagt 33 Mkr. I Malmö har en kontorsfastighet i Limhamn avyttrats för 30 Mkr. Samtliga de sålda fastigheterna är fullt uthyrda.

Ovanstående försäljningar innebär en sammanlagd vinst om 22 Mkr, vilket innebär att under året hittills redovisade vinster från fastighetsförsäljningar uppgår till 105 Mkr. Målsättningen är att årligen redovisa sådana vinster om 80-100 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70