Castellums vinst efter tre kvartal ökade till 349 miljoner

Göteborg den 21 oktober 1999
Castellums vinst efter tre kvartal ökade till 349 miljoner

Resultatet efter skatt för januari-september 1999 uppgår till 349 Mkr, jämfört med 263 Mkr motsvarande period 1998.

Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 6,98 kronor, jämfört med 5,26 kronor motsvarande
period föregående år.

Förvaltningsresultatet har ökat med 25 %, jämfört med motsvarande period föregående år.

Castellums redovisade resultat efter skatt för perioden januari-september 1999 uppgick till 349 Mkr innebärande ett resultat om 6,98 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 449 Mkr motsvarande 8,98 kronor per aktie.

Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, uppgick till 242 Mkr jämfört med 194 Mkr under januari-september 1998, en förbättring med 25 %. Förbättringen har uppnåtts genom såväl ökade hyresintäkter som lägre fastighets- och finansiella kostnader. Även genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter har bidragit till resultatförbättringen. Under januari-september har
fastigheter sålts för 411 Mkr med en vinst om 107 Mkr jämfört med 69 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgår till ca 1 000 Mkr, vilket är mer än en fördubbling mot föregående år.

- "Marknadsutvecklingen är fortsatt positiv och efterfrågan på lokaler av hög kvalitet ökar", säger VD, Thomas Alexandersson. "Utöver årets förvärv om ca 700 Mkr har vi pågående eller beslutade projekt för totalt 800 Mkr där den övervägande delen redan är uthyrd. Vi fortsätter också att förbättra förvaltningsresultatet i det befintliga beståndet och att sälja mogna fastigheter med vinst."

Bilaga: Delårsrapport januari - september 1999

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56