Castellum förvärvar för en halv miljard kronor, varav största delen avser en butiksfastighet i Malmö city

Göteborg den 17 december 1999

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, förvärvat en stor butiksfastighet i centrala Malmö och nio kontors- och lagerfastigheter i Malmö, Göteborg och Stockholm för totalt ca 500 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen har Castellum förvärvat en större fastighet i Malmö city, det s k Hansacompagniet, för 335 Mkr. Fastigheten innehåller en total uthyrningsbar yta om 30 650 kvm, varav 9 600 kvm butikslokaler, 7 050 kvm kontor, 5 000 kvm bostäder och 9 000 kvm parkeringsgarage. Genom förvärvet blir det möjligt att samordna butikslokalerna i denna fastighet med den av Briggen ägda CityGallerian i grannfastigheten och därigenom skapa sammanhängande och attraktiva butiksytor i direkt anslutning till parkering. Tillträde till fastigheten sker den 1 februari år 2000.

Briggen har vidare förvärvat två fastigheter med skyltläge mot Inre Ringvägen i Malmö för en total köpe-skilling om 16 Mkr. Den ena av fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 2 500 kvm kontor medan den andra, som är obebyggd, innehåller en byggrätt om ca 2 000 kvm. Fastigheterna ligger intill varandra och i direkt anslutning till en av bolagets befintliga kontorsfastigheter. Tillträde till fastigheterna sker i början av januari nästa år.

Harry Sjögren AB har i en affär förvärvat fem lager- och kontorsfastigheter om totalt 16 100 kvm uthyrningsbar yta i Högsbo-Sisjöns industriområde i Göteborg. Bolaget var redan före detta förvärv en av de större fastighetsägarna i området. En av fastigheterna innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 3 000 kvm. Fastigheterna förvärvades för totalt 90 Mkr och tillträde sker i december i år.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat två kommersiella fastigheter i Stockholm för sammanlagt 47 Mkr. Det ena förvärvet avser en kontors- och lagerfastighet om 4 350 kvm i Mariehäll i Bromma där bolaget äger ett flertal fastigheter. Fastigheten ökar ytterligare bolagets konkurrenskraft i området som kännetecknas av stigande efterfrågan på lokaler. Vid Skärholmen söder om Stockholm har bolaget vidare köpt en lager- och kontorsfastighet om ca 5 300 kvm. Med stigande efterfrågan på denna typ av lokaler utgör fastigheten ett bra komplement till bolagets övriga bestånd i området. Båda de förvärvade fastigheterna tillträds i mitten av december 1999.

- "Vi har under 1999 gjort förvärv och investeringar för sammanlagt 1,9 miljarder", säger VD Thomas Alexandersson i en kommentar. "Under årets senare del har ett flertal nybyggnadsprojekt med god lönsamhet färdigställts. Samtliga dessa förvärv och investeringar ökar bolagets konkurrenskraft och kommer att ge full resultateffekt under år 2000. Därutöver har vi en projektportfölj med såväl igångsatta projekt om 400-500 Mkr, som byggrätter i olika planeringsstadier."

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70