Castellum gör förvärv för 213 Mkr och säljer fastigheter med vinst om 38 Mkr

Göteborg den 4 januari 2000

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag dels förvärvat fyra kommersiella fastigheter i Göteborg och Malmö för sammanlagt 213 Mkr, dels avyttrat nio fastigheter i Stockholm, Göteborg och Jönköping för totalt 143 Mkr med en vinst om 38 Mkr.

Genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB har Castellum förvärvat en större kontorsfastighet i ett attraktivt läge mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Fastigheten har en total uthyrnings-bar yta om 14 300 kvm, varav ca 9 700 kvm utgör kontor och resterande ytor parkering och förråd. Lokalerna, som är fullt uthyrda, disponeras huvudsakligen av Göteborgs Universitet. Den totala köpeskillingen uppgick till 164 Mkr och tillträde till fastigheten sker i april 2000.

I Malmö har Fastighets AB Briggen i en affär förvärvat dels en kontors- och lagerfastighet om 1 743 kvm i Elisedals industriområde, dels en industrifastighet om ca 900 kvm belägen i Sofielunds industriområde i direkt anslutning till en av bolagets större kommersiella fastigheter. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 12 Mkr och tillträde till fastigheterna sker under våren 2000. I samband med affären har Briggen även tecknat ett långsiktigt hyresavtal för ca 6 500 kvm i en av bolagets fastigheter i Fosie.

Fastighets AB Brostaden har avyttrat två fastigheter i Gamla Stan i Stockholm för totalt 28 Mkr, vilket innebar en vinst om drygt 12 Mkr. Försäljningen avsåg två mindre kontorsfastigheter om sammanlagt ca 1 500 kvm, vilka båda var fullt uthyrda.

I Annedal i Göteborg har Eklandia Fastighets AB i en affär avyttrat två fastigheter om totalt ca 10 000 kvm, varav den absoluta merparten utgör bostäder. Försäljningspriset uppgick till totalt 80 Mkr, vilket innebar en vinst om 20 Mkr.

Fastighets AB Corallen har i Jönköping avyttrat dels en industri- och lagerfastighet om 1 953 kvm öster om centrum, dels en kontors- och butiksfastighet om 1 862 kvm i stadens centrum. Försäljningspriset uppgick till sammanlagt 20 Mkr, vilket medförde en vinst om drygt 4 Mkr.

Samtliga ovannämnda affärer har genomförts efter årsskiftet. Utöver vad som tidigare rapporterats har följande affärer genomförts under slutet av december 1999.

Eklandia Fastighets AB har före årsskiftet förvärvat en lagerfastighet om totalt ca 9 900 kvm för ca 37 Mkr. Fastigheten, som är avsedd för distributionsverksamhet, ligger i anslutning till E6 på Hisingen i Göteborg nära bolagets övriga bestånd i området. Vid förvärvet var fastigheten helt outhyrd, men i samband med affären har samtliga ytor hyrts ut med avtal från och med årsskiftet då fastigheten tillträddes.

I slutet av föregående år avyttrades tre mindre fastigheter i Jönköping och Göteborg för sammanlagt 15 Mkr, vilket innebar en vinst om 2 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Lars-Erik Jansson, vice VD, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70